Nghị định 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan Lưu

121 6 30/06/2016 Nguồn : TCHQ 24 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 68/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 68/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016 NGHỊ ĐỊNHQuy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tụchải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quanCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật hải quan ngày 23 tháng 6 năm 2014;Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Chính phủ ban hành Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, khobãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Nghị định này quy định chi tiết về điều kiện công nhận, mở rộng, thu hẹp, dichuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hàng miễnthuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.2. Cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giámsát hải quan quy định tại khoản 1 Điều này, ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tạiNghị định này phải tuân thủ theo các quy định pháp luật khác có liên quan.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc kinh doanh, mở rộng, thuhẹp, di chuyển, chuyển quyền sở hữu, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kinh doanh hàngmiễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.3. Cơ quan khác của Nhà nước trong việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1 1. Cửa hàng miễn thuế là địa điểm lưu giữ và bán hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu,sản xuất trong nước cho các đối tượng được hưởng ưu đãi về chính sách thuế theo quyđịnh của pháp luật.2. Khu vực cách ly của các cảng biển, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đườngsắt liên vận quốc tế và các cửa khẩu đường bộ quốc tế (sau đây gọi tắt là khu vực cáchly) là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực cửa khẩu sau khu vực làmthủ tục xuất cảnh.3. Khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế (sau đây gọi tắt là khu vựchạn chế) là khu vực được ngăn cách, bảo vệ cách biệt tại khu vực nhà ga quốc tế saukhu vực làm thủ tục nhập cảnh và trước khu vực làm thủ tục hải quan.4. Kho xăng dầu là khu vực kho lưu giữ xăng dầu nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, táixuất.5. Kho hàng không kéo dài là khu vực kho, bãi ngoài cửa khẩu để lưu giữ hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu được vận chuyển bằng đường hàng không chịu sự kiểm tra,giám sát của cơ quan hải quan.6. Địa điểm thu gom hàng lẻ gọi tắt là kho CFS (Container Freight Station), là khu vựckho, bãi dùng để thực hiện các hoạt động thu gom, chia tách, đóng gói, sắp xếp, đóngghép và dịch vụ chuyển quyền sở hữu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu củanhiều chủ hàng vận chuyển chung công-te-nơ.7. Địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung làkhu vực tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cóchức năng lưu giữ, bảo quản hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để chờ làm thủ tục hảiquan.Chương IIQUY ĐỊNH CỤ THỂMục 1. KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾĐiều 4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế1. Vị trí đặt cửa hàng miễn thuếa) Trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốctế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng khôngdân dụng quốc tế;b) Trong nội địa;c) Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lậpvà hoạt động theo pháp luật Việt Nam;2 d) Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc trong khuvực cách ly, khu vực hạn chế hoặc thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vựcngoài cửa khẩu theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan;trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa quabiên giới.2. Có phần mềm đáp ứng các tiêu chí sau:a) Quản lý hàng hóa nhập, xuất, lưu giữ, tồn trong cửa hàng miễn thuế theo từng mặthàng, đối tượng mua hàng, tờ khai hải quan;b) Đáp ứng yêu cầu sao lưu, kết xuất dữ liệu để phục vụ công tác báo cáo, thống kê,lưu trữ và được nối mạng trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.3. Có hệ thống ca-mê-ra đáp ứng các tiêu chí sau:a) Quan sát được các vị trí trong kho chứa hàng miễn thuế, cửa hàng miễn thuế. Hìnhảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ);b) Dữ liệu về hình ảnh ca-mê-ra được lưu giữ tối thiểu 12 tháng;c) Hệ thống ca-mê-ra được kết nối trực tiếp với cơ quan hải quan quản lý.Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành chuẩn trao đổi dữ liệu giữa cơ quan hảiquan và doanh nghiệp kinh doanh bán hàng miễn thuế về phần mềm quản lý hàng hóađưa vào, đưa ra, hệ thống ca-mê-ra giám sát.Điều 5. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế1. Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế theoMẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này: 01 bản chính.2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 01bản sao.3. Sơ đồ thiết kế khu vực cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế: 01 bản sao.4. Tài liệu mô tả chương trình phần mềm quản lý kinh doanh hàng miễn thuế: 01 bảnchính.5. Quy trình quản lý nội bộ của doanh nghiệp đối với nhập, xuất, lưu giữ, tồn hàng hóatại kho chứa hàng miễn thuế, giao nhận hàng hóa từ kho chứa hàng miễn thuế lên cửahàng miễn thuế hoặc tàu bay, quản lý bán hàng cửa hàng miễn thuế hoặc tàu bay, việcgiao nhận tiền bán hàng miễn thuế: 01 bản chính.6. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàngmiễn thuế: 01 bản sao.7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan công an cấp(trừ trường hợp nằm trong khu vực đã được công nhận đủ điều kiện phòng cháy vàchữa cháy): 01 bản sao.3