Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Lưu

117 7 13/03/2008 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------------- Số: 29/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 NGHỊ ĐỊNHQuy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tếCHÍNH PHỦCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,NGHỊ ĐỊNH:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Nghị định này quy định về thành lập, hoạt động, chính sách và quản lýnhà nước đối với khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tếcửa khẩu.2. Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: cơ quan quản lý nhànước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinhdoanh trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu kinh tế cửakhẩu.Điều 2. Giải thích từ ngữTrong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Khu công nghiệp là khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp và thực hiệncác dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, đượcthành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.2. Khu chế xuất là khu công nghiệp chuyên sản xuất hàng xuất khẩu, thựchiện dịch vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu và hoạt động xuất khẩu, có ranhgiới địa lý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục ápdụng đối với khu công nghiệp quy định tại Nghị định này.Khu công nghiệp, khu chế xuất được gọi chung là khu công nghiệp, trừtrường hợp quy định cụ thể.3. Khu kinh tế là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt với môi trườngđầu tư và kinh doanh đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu tư, có ranh giới địalý xác định, được thành lập theo điều kiện, trình tự và thủ tục quy định tạiNghị định này.Khu kinh tế được tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu phi thuế quan,khu bảo thuế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu giải trí, khu du lịch, khuđô thị, khu dân cư, khu hành chính và các khu chức năng khác phù hợp vớiđặc điểm của từng khu kinh tế.4. Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đấtliền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu chính và được thành lập theo cácđiều kiện, trình tự và thủ tục quy định tại Nghị định này.Khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu được gọi chung là khu kinh tế, trừ trườnghợp quy định cụ thể.5. Diện tích đất công nghiệp là diện tích đất của khu công nghiệp đã xâydựng kết cấu hạ tầng để cho nhà đầu tư thuê, thuê lại thực hiện dự án đầu tưsản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp.6. Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt độngtrong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp xuất khẩu toàn bộ sản phẩm hoạtđộng trong khu công nghiệp, khu kinh tế.7. Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế trên phạm vicả nước là quy hoạch được lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật vềlập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vàquy định tại Nghị định này.Điều 3. Áp dụng pháp luật chuyên ngành và điều ước quốc tế 1. Hoạt động đầu tư đặc thù trong khu công nghiệp, khu kinh tế được quyđịnh trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định của phápluật chuyên ngành đó.2. Trường hợp các điều ước quốc tế liên quan đến đầu tư mà Việt Nam làthành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụngtheo quy định của điều ước quốc tế đó.Chương 2TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHIỆP VÀKHU KINH TẾĐiều 4. Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế1. Căn cứ chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch sửdụng đất của cả nước và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BộKế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhândân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy bannhân dân cấp tỉnh) có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủphê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế.2. Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế đã được phêduyệt là căn cứ để xem xét việc thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế; xâydựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹthuật và hạ tầng xã hội phục vụ sự phát triển của khu công nghiệp, khu kinhtế.Điều 5. Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghiệp1. Điều kiện thành lập khu công nghiệp:a) Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phêduyệt;b) Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thànhlập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho cácdự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ítnhất là 60%.2. Điều kiện mở rộng khu công nghiệp:a) Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phêduyệt;