Nghị định 24/2017/NĐ-CP Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016 Lưu

38 0 13/03/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 24/2017/NĐ-CP Quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 24/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2017 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT ĐỂ THỰCHIỆN BẢN THỎA THUẬN THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG GIỮACHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNHPHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA NĂM 2016Áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017.Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06 tháng 4 năm 2016;Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;Căn cứ Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ngày 26 tháng 10năm 2016;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;Chính phủ ban hành Nghị định quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đểthực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia năm 2016.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhNghị định này quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bảnthỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia ký tại Hà Nội ngày 26 tháng10 năm 2016 (sau đây viết tắt là Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016) vàđiều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Bản Thỏathuận Việt Nam - Campuchia năm 2016.Điều 2. Đối tượng áp dụng1. Người nộp thuế theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.3. Tổ chức cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa nhập khẩu có xuất xứtừ Vương quốc Campuchia.1 Điều 3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất 0%; Danh mụchàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từ Vương quốcCampuchia và Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan theo Bản thỏathuận Việt Nam - Campuchia năm 2016Ban hành kèm theo Nghị định này:1. Phụ lục I - Danh mục các mặt hàng có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia nhậpkhẩu vào Việt Nam được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%.2. Phụ lục II - Danh mục hàng hóa nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan có xuất xứ từVương quốc Campuchia.3. Phụ lục III - Danh mục các cặp cửa khẩu được phép thông quan các mặt hàng theoBản thỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 2016.Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%Hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia có tên trong Danh mụccác mặt hàng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được áp dụngmức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% phải đáp ứng các điều kiện sau:1. Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan thẩm quyềncủa Vương quốc Campuchia cấp.2. Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị địnhnày.Riêng mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãiđặc biệt 0% theo quy định tại Điều 5 Nghị định này'Điều 5. Hạn ngạch nhập khẩu đối với mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô theo BảnThỏa thuận Việt Nam - Campuchia năm 20161. Mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô nêu tại Phụ lục I, đáp ứng các điều kiện quy địnhtại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định này và quy định của Bộ Công Thương về việcnhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2016 và năm 2017 được hưởng thuế suấtthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tạiPhụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.2. Đối với mặt hàng gạo: Trường hợp mặt hàng gạo nhập khẩu ngoài số lượng hạnngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này (gọi tắt là nhập khẩuvượt hạn ngạch) thì số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch áp dụng thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA (nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số129/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mạiHàng hóa ASEAN giai đoạn 2016 - 2018) hoặc mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi(gọi tắt là thuế suất MFN) theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,2 Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạnngạch thuế quan (sau đây viết tắt là Nghị định số 122/2016/NĐ-CP).3. Đối với mặt hàng lá thuốc lá khô:a) Trường hợp lượng lá thuốc lá khô nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định tạiPhụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạnngạch chung của cả nước và đảm bảo các điều kiện quy định trong các văn bản quyphạm pháp luật của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số lượng nhập khẩu vượthạn ngạch áp dụng mức thuế suất MFN quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.b) Trường hợp số lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch nêu tại điểm a khoản này nằmngoài tổng mức hạn ngạch chung của cả nước thì áp dụng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ngoài hạn ngạch đối với mặt hàng lá thuốc lá khô theo quy định tại Nghị định số122/2016/NĐ-CP.Điều 6. Hàng hóa nông sản1. Hàng hóa nông sản chưa chế biến (bao gồm cả mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô) docác doanh nghiệp Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về ViệtNam áp dụng theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu hiện hành,số lượng các mặt hàng gạo và lá thuốc lá chưa chế biến nhập khẩu nêu tại khoản nàykhông tính vào số lượng hạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghịđịnh này.2. Đối với mặt hàng nông sản (bao gồm cả mặt hàng gạo các loại và lá thuốc lá khô)có xuất xứ từ Campuchia do các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về Việt Nam đểtái xuất đi các thị trường khác thực hiện theo cơ chế tạm nhập tái xuất của Chính phủnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Hiệp định khu vực, quốc tế mà haibên tham gia ký kết. Số lượng các mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô nêu tại khoản nàynhập khẩu để tái xuất hoặc để sản xuất, gia công xuất khẩu không tính vào số lượnghạn ngạch quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.Điều 7. Tổ chức thực hiện1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm2017.2. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng nêu tại Phụ lục I ban hành kèm theoNghị định này đăng ký từ ngày 26 tháng 10 năm 2016 đến trước ngày Nghị định nàycó hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ điều kiện được hưởng mức thuế suất thuế nhậpkhẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế suất caohơn thì được cơ quan quản lý thuế xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của phápluật hiện hành.3. Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan dẫn chiếu tại Nghị định nàyđược sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung hoặcthay thế đó.3