Nghị định 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài Lưu

121 1 19/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 187/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Từ khóa : Luật thương mại

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------Số: 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHQuy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóaquốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa vớinước ngoàiThông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2014 hướng dẫn nhập khẩuhàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng nhà nước.Thông tư 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015 công bố Danh mụchàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vậntải.Quyết định 1171/QĐ-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2015 công bố danh mụchàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng trước khi thông quan … Bộ Khoahọc và Công nghệ.Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 quy định về xuấtkhẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm.Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 về định mức hành lý,tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế…Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12 tháng 10 năm 2015 Quy định việc nhậpkhẩu trang thiết bị y tế.Thông tư 31/2015/TT-BTTTT ngày 29 tháng 10 năm 2015 Hướng dẫn hoạtđộng xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng…Thông tư 23/2015/TT-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2015 Quy định việc nhậpkhẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.Thông tư 49/2015/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2015 quy định hoạt động sảnxuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài.Quyết định 18/2016/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2016 quy định các trườnghợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm Công nghệ thôngtin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.Thông tư 40/2017/TT-BQP ngày 23 tháng 02 năm 2017 ban hành Danh mụchàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành củaBộ Quốc phòng.1 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài,Chương 1.QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh1. Nghị định này quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bánhàng hóa quốc tế, bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất;tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu,nhập khẩu; đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa.2. Hàng hóa là tài sản di chuyển, hàng hóa phục vụ nhu cầu của cá nhân có thân phậnngoại giao và hành lý cá nhân theo quy định của pháp luật, thực hiện theo quy địnhriêng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.Điều 2. Đối tượng áp dụngThương nhân Việt Nam; các tổ chức, cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thươngmại quy định tại Luật Thương mại.Chương 2.XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓAĐiều 3. Quyền kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu1. Đối với thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (dướiđây gọi tắt là thương nhân):Trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danhmục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu quy định tại Nghị định này vàcác văn bản pháp luật khác, thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa khôngphụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh.Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền củathương nhân.2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nướcngoài tại Việt Nam:Các thương nhân, công ty, chi nhánh khi tiến hành hoạt động thương mại thuộc phạmvi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc thực hiện các quy định tại Nghị định này,2 còn thực hiện theo các quy định khác của pháp luật có liên quan, các cam kết của ViệtNam trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thànhviên và lộ trình do Bộ Công Thương công bố.3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu,ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy địnhcủa pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhậpkhẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch,an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơquan có thẩm quyền trước khi thông quan.3. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu,Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa khôngthuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu,nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.Điều 5. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bảnpháp luật hiện hành và Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu quy địnhtại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.2. Việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuấtkhẩu, cấm nhập khẩu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này do Thủtướng Chính phủ quyết định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.3. Hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu được các Bộ, cơ quan ngangBộ xem xét cho phép nhập khẩu trong các trường hợp cụ thể theo nguyên tắc và quyđịnh sau đây:a) Nhập khẩu hàng hóa để nghiên cứu khoa học: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét,giải quyết theo phân công và quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.b) Nhập khẩu hàng hóa viện trợ nhân đạo: Bộ Công Thương xem xét, giải quyết trêncơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.c) Hàng hóa quy định tại Điểm a và b Khoản này là hàng hóa không gây ô nhiễm môitrường, không lây lan dịch bệnh, không ảnh hưởng sức khỏe con người, an toàn giaothông, an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội và không ảnh hưởng xấu đến đạo đức, thuầnphong mỹ tục của Việt Nam.d) Căn cứ phân công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và quy định củapháp luật có liên quan, các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản quy định và danhmục hàng hóa cụ thể theo đúng mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.3