Nghị định 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế Lưu

133 3 11/11/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 164/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ --------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2013 NGHỊ ĐỊNHSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khuchế xuất và khu kinh tếCăn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị địnhsố 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định vềkhu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CPngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu côngnghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế:1. Sửa đổi khoản 4, khoản 5 và bổ sung khoản 8 Điều 2 như sau:“4. Khu kinh tế ven biển là khu kinh tế hình thành ở khu vực ven biển vàđịa bàn lân cận khu vực ven biển, được thành lập theo các điều kiện, trìnhtự và thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.Khu kinh tế cửa khẩu là khu kinh tế hình thành ở khu vực biên giới đất liềnvà địa bàn lân cận khu vực biên giới đất liền có cửa khẩu quốc tế hoặc cửakhẩu chính và được thành lập theo các điều kiện, trình tự và thủ tục quyđịnh tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP.Khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu được gọi chung là khu kinh tế,trừ trường hợp quy định cụ thể.”“5. Diện tích đất công nghiệp là diện tích đất của khu công nghiệp để chonhà đầu tư thuê, thuê lại thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, được xác định trong quy hoạch chi tiết xây dựng khucông nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.”“8. Tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp là tỷ lệ phần trăm (%) của diện tíchđất công nghiệp đã được cho nhà đầu tư thuê, thuê lại để hoạt động sản xuấtkinh doanh trên tổng diện tích đất công nghiệp của khu công nghiệp.”2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:“Điều 5. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư để đầu tư mới, mởrộng khu công nghiệp1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinhdoanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp; quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.- Tổng diện tích đất công nghiệp của các khu công nghiệp đã được thànhlập trên địa bàn lãnh thổ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã cho cácdự án đăng ký đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuê đất, thuê lại đất ítnhất là 60%.2. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng khu công nghiệp:- Phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp; quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.- Khu công nghiệp đạt tỷ lệ lấp đầy tối thiểu 60%.- Khu công nghiệp đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình xử lý nướcthải tập trung.3. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 500 ha trở lên và cónhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng - kinh doanh kết cấu hạ tầngtheo từng khu riêng biệt hoặc khu công nghiệp gắn liền với khu đô thị, khukinh doanh tập trung khác trong một đề án tổng thể phải lập quy hoạchchung xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trước khi lập quy hoạchchi tiết.4. Đối với khu công nghiệp có quy mô diện tích từ 200 ha trở lên hoặc có vịtrí cạnh các tuyến quốc lộ, gần các khu vực quốc phòng, khu bảo tồn di tíchlịch sử, khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn sinh thái của vùng và quốcgia, nằm trong các đô thị loại II, loại I và loại đặc biệt phải có ý kiến bằngvăn bản của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan về quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp trước khi trình Ủyban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.5. Trường hợp khu công nghiệp đã thành lập và phần mở rộng của khu côngnghiệp đó không có cùng chủ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thì điều kiệncấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh phầnmở rộng khu công nghiệp được áp dụng như điều kiện đối với khu côngnghiệp thành lập mới quy định tại khoản 1 Điều này.6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định thành lập và mở rộng khucông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 8, 10 và 15 của Nghị định số29/2008/NĐ-CP.”3. Sửa đổi khoản 2 và khoản 5 Điều 6 như sau:“2. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạchsử dụng đất cấp quốc gia; quy hoạch xây dựng vùng và đô thị; quy hoạchkết cấu hạ tầng - kỹ thuật; quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tàinguyên khác.”“5. Đảm bảo phù hợp với bố trí quốc phòng, các yêu cầu về quốc phòng, anninh, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và di tích lịch sử, văn hóa.”4. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:“1. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng vàkinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp thực hiện theo quy định củapháp luật về đầu tư:Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp có trong Quyhoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp hoặc có trong Quy hoạch chungxây dựng khu kinh tế đã được phê duyệt thì cơ quan cấp Giấy chứng nhậnđầu tư lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liênquan trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựngvà kinh doanh kết cấu hạ tầng.Trường hợp khu công nghiệp hoặc mở rộng khu công nghiệp chưa có trongQuy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp đã được phê duyệt thì Ủyban nhân dân cấp tỉnh thực hiện thủ tục bổ sung hoặc mở rộng khu côngnghiệp vào Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghiệp theo quy địnhtại Điều 6 và Điều 12 Nghị định 29/2008/NĐ-CP.”5. Sửa đổi khoản 1 Điều 9 như sau: