Nghị định 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 Lưu

102 4 05/01/2020 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Nghị định 07/2020/NĐ-CP của Chính phủ về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022

Bình luận

Thông tin bài viết

CHÍNH PHỦ-------Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------NGHỊ ĐỊNHBIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂTHỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO ASEAN - HỒNGKÔNG, TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2019 – 2022 !"#$%&"%& ' !()*+ '!,-./)0"' !,123345.67289:;<:=>?@AB0C3D2%1E !F94-5*GA.HG!I*545G1"%&.4J4KI3*L3*4123345.67289:;<:=>?@AB0*497=MĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh !" #$%"$&'( ")"*+&,*(-./01/)2345*678 $.,9:;<"= > !"?.)"@Điều 2. Đối tượng áp dụng9@AB?. #$C*D5 @@+$E$5 4 F E$@G@*H F 5 IJ K<;L$;MNO$.ID5@Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệtP$Q&?.P' !" #$%"$&'( ")"*+&,*(-./01/)2345*678 $.,9:R !"I-M$JSN/)3T*/U@ 9@BVWX; BVW4EK$X, I MNM !$Q&?.= DJ-(6O +>Y$&M K$D5%"$&; ?. &Z8. 98@%" I-M BVW4EK$X  BZ8?.= ( "?.Y$&M K$D5%"$&; I ;[!E\$HY$&M K$D5%"$&@JN.,K$( "?. #$IN%"$&@@BV*/)3T*/R]UX^= I-M . I $.,^RU_99I`[&9:G9I9[&9:aRU_9I9[&G9I9[&aRU_9I9[&9G9I9[&9;R;U_9I9[&G9I9[&@G@  3b  "  Vcˮ^   K$      4  =  >    /)3T*/,A'&+F@d@8;eK$I-M,, $5&F  !"I-M8;e8N=K$6.,, $=  ,P' !" #$%"$&'( ")"*+&,*(-./01/)2345*678 $.,9:!$Q&?.@WF .,, I-M?. #$f#,A'&58N=,, $[&?. #$PB4*+@Điều 4. Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt)K$= I-M/)3T*/EIF# I <"$^9@*B P' !"!$Q&?.@@= _ I e N;O #$)"*+&,*(-./01/)2345*678 5!$.2& I 8 $;;gNH$^$UP6J$6hD$N$&a!U%+8 $& $a UB.i4OD$a-UB.YJ #J-JC.aUW$N$D$a?UBj$CO!$W$&$aUB.Nfa UB.k$.aU%+8 *IC$aU  f)234B Bj$J-J*6).$aNUBj$DB #L$%"$&R!$.2&K$_$;.6A6.e U@G@= ; '6( _e D,.E<?. #$)"/)3T*/; #$PB4*+5 M'^$U)K$= ; '6( _&Be ;ODe&Be ;Oa. !U)K$= ; '$&B. <e ;OI . $&Be 4EN;O;IF I <"$^)K$I EN l;mNb-.$Nb. -.O l;<;Ea)K$4$&$;.$.- +&,. OM,Ka)K$46E$!n 4.,$ 45 !.I .;" -o;!8 N,. p 4., l'!E.EK$6.<"8@d@IF I ;<DDFK$; Kq FDDF.IRrU&s/)3?. #$)"/)3T*/; #$PB4*+@Điều 5. Hiệu lực thi hành9@ K"N( _I[&@@8;e I A$E$ #$ I &[b_99I`[&9:6e  K"N( 5IF# I <"'= > !",;B?.&F  $.+m= +$E$D\Nb<B_$?. #$IN;<ENb@Điều 6. Trách nhiệm thi hànhI PB6>5*#6> +$$!B5*#6> +$B f#5# t!$J-Ju586( B 6+; I H F 5 IJ KNO$ 6I "&@@Nơi nhận:- P$Pf*6+Ea*#e5 I K*#eTM. CHÍNH PHỦTHỦ TƯ`NG