Mua hàng trên website từ Trung Quốc chuyển phát nhanh về Việt Nam Lưu

198 3 23/07/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Tôi mua một máy tính bảng hiệu Teclast trị giá khoảng 3.900.000 VND, mục đích để cá nhân sử dụng. Sử dụng dịch vụ chuyển phái nhanh DHL từ Trung Quốc về Việt Nam, tôi phải chịu những loại thuế nào, bao nhiêu % giá trị hàng hóa.

Bình luận

Thông tin bài viết

1 Thông tin đơn vị gửi yêu cầu Tên: Lê Phát Tài Câu hỏi yêu cầu tư vấn - hỗ trợ Lĩnh vực: Nhập khẩu Tiêu đề: Mua hàng trên website từ Trung Quốc chuyển phát nhanh về Việt Nam Câu hỏi: Tôi mua một máy tính bảng hiệu Teclast trị giá khoảng 3.900.000 VND, mục đích để cá nhân sử dụng. Sử dụng dịch vụ chuyển phái nhanh DHL từ Trung Quốc về Việt Nam, tôi phải chịu những loại thuế nào, bao nhiêu % giá trị hàng hóa. Nội dung tư vấn - hỗ trợ - trả lời Đơn vị phụ trách: Phòng QLGD&TTĐT Nội dung trả lời: Vướng mắc của Ông (Bà), Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan có ý kiến trao đổi như sau: Do Ông (Bà) cung cấp không đủ thông tin nên chúng tôi không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, Ông (Bà) có thể tham khảo thông tin sau: Nếu hàng hóa của Ông (Bà) là hàng đã qua sử dụng thì cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Ông (Bà) có thể tham khảo mã số chi tiết của hàng hóa cấm nhập khẩu tại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Nếu hàng hóa không thuộc đối tượng trên thì được nhập khẩu và phải thực hiện nghĩa vụ về thuế nhập khẩu là 0%, thuế VAT là 10% và lệ phí hải quan. * Căn cứ pháp lý: - Thông tư số 04/2014/TT-BCT. - Nghị định số 134/2016/NĐ-CP. - Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”. - Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để xác định mã HS chi tiết phù hợp. 2 - Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ "Về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối , thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan". - Luật thuế Giá trị gia tăng 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3. - Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của QH khóa XIII sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng. - Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng. - Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT. * Căn cứ để cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa: - Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy định cụ thể tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 03 năm 2015 - Tại Điểm b, Khoản 3 Thông tư số 39/2015/TT-BTC nêu trên quy định: “3. Cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan căn cứ nguyên tắc, các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá, các tài liệu, chứng từ có liên quan quy định tại Thông tư này trong các trường hợp sau: …. b) Trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 17 Thông tư này.” - Khoản 5, Điều 17 Thông tư số 39/2015/TT-BTC quy định: “5. …. Trường hợp có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì cơ quan hải quan xác định trị giá hải quan theo nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan quy định từ Điều 8 đến Điều 12 Thông tư này.” *Cơ sở dữ liệu trị giá: Được quy định cụ thể tại Mục III Thông tư số 39/2015/TT-BTC nêu trên - Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan. Bộ phận tư vấn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Hải quan thông báo để Ông (Bà) biết./. Trân trọng.