Mẫu số 41/TB-HTSC/GSQL THÔNG BÁO Về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

4031 88 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 41/TB-HTSC/GSQL THÔNG BÁO Về việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cố (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 41/TB-HTSC/GSQLTÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂNSố……/…….-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------THÔNG BÁOVề việc hệ thống khai hải quan điện tử gặp sự cốKính gửi: Chi cục Hải quan …………..thuộc Cục Hải quan ………..1. Công ty thông báo gặp sự cố:- Tên doanh nghiệp: ………………………..Mã số thuế: .................................................................- Trụ sở chính tại: ...........................................................................................................................- Số điện thoại: …………………………….Số fax: ..........................................................................2. Nguyên nhân sự cố: ...................................................................................................................3. Thời hạn khắc phục sự cố: ........................................................................................................4. Phân loại sự cố: □ Đã đăng ký tờ khai thành công Số tờ khai …….Phân luồng........................................... □ Chưa đăng ký tờ khai5. Phương thức thực hiện thủ tục hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan gặp sự cố:□ Thông qua phòng khai của cơ quan hải quan□ Thông qua đại lý hải quan Tên đại lý hải quan: ...................................................................Công ty cam kết các thông tin thông báo trên đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện thủ tục hải quan theo đăng ký./.………, ngày….. tháng…..năm …….ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)PHÊ DUYỆT CỦA CƠ QUAN HẢI QUAN□ Chấp nhận□ Không chấp nhận Lý do: ...........................................................................................Xác nhận của Chi cục(ký tên, đóng dấu công chức)