Mẫu số 33/TĐPTVT/GSQL VĂN BẢN THÔNG BÁO thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

5745 472 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 33/TĐPTVT/GSQL VĂN BẢN THÔNG BÁO thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 33/TĐPTVT/GSQLTÊN CHỦ PHƯƠNG TIỆNVẬN TẢI-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày ….. tháng ….. năm …….VĂN BẢN THÔNG BÁOthay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnhKính gửi: Chi cục Hải quan ………………….1. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi phương tiện xuất cảnh:- Tên doanh nghiệp: ……………………………..Mã số thuế: ..........................................................- Trụ sở chính tại: ...........................................................................................................................- Số điện thoại: …………………………… Số fax: ..........................................................................2. Do có thay đổi trong kế hoạch chạy tàu, chúng tôi đề nghị được thay đổi thông tin phương tiện vận tải xuất cảnh như sau:STT Nội dung PTVT ban đầu PTVT mới1 Tên phương tiện vận tải2 Số IMO3 Số chuyến4 Ngày dự kiến xuất cảnh5 Cảng xếp hàng3. Danh sách tờ khai hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải mớiSTT Số tờ khai Mã người xuất khẩu1 30 …..2 30 ….... …Tổng số3. Nội dung cam đoan:Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo theo đúng quy định./.GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)