Mẫu số 32/TĐCX-NK/GSQL VĂN BẢN THÔNG BÁO thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

3936 330 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 32/TĐCX-NK/GSQL VĂN BẢN THÔNG BÁO thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 32/TĐCX-NK/GSQLTÊN DOANH NGHIỆP-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…….., ngày …. tháng … năm ……VĂN BẢN THÔNG BÁOthay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuấtKính gửi: Chi cục Hải quan ……………………1. Doanh nghiệp đề nghị thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất:- Tên doanh nghiệp: …………………………….Mã số thuế: ...........................................................- Trụ sở chính tại:............................................................................................................................- Số điện thoại: ………………………………..Số fax: ......................................................................2. Đề nghị cơ quan hải quan giải quyết cho doanh nghiệp thay đổi thông tin liên quan đến cảng xếp hàng,cửa khẩu xuất đối với tờ khai xuất khẩu đã được đưa vào khu vực giám sát hải quan như sau:a) Số tờ khai hải quan: ……………………….b) Số Biên bản bàn giao:…………………….. c) Thông tin thay đổi: STT Tiêu chí Nội dung ban đầu Nội dung thay đổi1 Địa điểm giám sát hải quan2 Cửa khẩu xuất3 Cảng xếp hàng4 Tên phương tiện vận chuyển3. Nội dung cam đoan:Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung khai báo và cam kết trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp văn bản thông báo này sẽ thực hiện khai bổ sung thông tin tờ khai hải quantheo đúng quy định./.GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)