Mẫu số 30/DSHH/GSQL DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

8270 68 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 30/DSHH/GSQL DANH SÁCH HÀNG HÓA ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 30/DSHH/GSQLCỤC HẢI QUAN TỈNH/TPCHI CỤC HẢI QUAN-------Mã vạch…….., ngày …. tháng …. năm 20….DANH SÁCH HÀNG HÓAĐỦ ĐIỀU KIỆN QUA KHU VỰC GIÁM SÁT HẢI QUAN1. Chi cục hải quan giám sát: .........................................................................................................2. Đơn vị XNK: ...............................................................................................................................3. Mã số thuế: ................................................................................................................................7. Loại hình: ...................................................................................................................................4. Số tờ khai: .................................................................................................................................8: Luồng: ........................................................................................................................................5. Trạng thái tờ khai: ......................................................................................................................9. Số quản lý hàng hóa: .................................................................................................................6. Ngày tờ khai: .............................................................................................................................STTSỐ LƯỢNG HÀNG(1)TỔNG TRỌNG LƯỢNGHÀNG(2)LƯỢNG HÀNG HÓATHỰC TẾ QUA KHUVỰC GIÁM SÁT HẢIQUAN(3)XÁC NHẬN CỦACÔNG CHỨC HẢIQUAN(4)10000 tấn 10000 tấn Lần 1: 500 tấnLần 2: 500 tấn…Ghi chú:- Cột số (1) lấy từ tiêu chí “Số lượng” trên phần “General” của tờ khai hải quan.- Cột số (2) lấy từ tiêu chí “Tổng trọng lượng hàng” trên phần “General” của tờ khai hải quan.- Trường hợp hàng hóa được đưa qua KVGS nhiều lần thì đối với từng lần đưa hàng qua KVGS, công chức hải quan thực hiện:+ Cột số (3): ghi rõ lượng hàng từng lần qua KVGS.+ Cột số (4): ghi ngày, tháng, năm; ký, đóng dấu công chức.- Trường hợp giá trị tại cột (1):+ khác 1 thì theo dõi lượng hàng tại cột (3) tương ứng theo cột (1);+ bằng 1 thì theo dõi lượng hàng tại cột (3) tương ứng theo cột (2).