Mẫu số 29/TBTCNCT/TXNK THÔNG BÁO Về tiền chậm nộp còn thiếu (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

66 1 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 29/TBTCNCT/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../TB…. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….THÔNG BÁOVề tiền chậm nộp còn thiếu

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 29/TBTCNCT/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../TB…. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….THÔNG BÁOVề tiền chậm nộp còn thiếuCăn cứ khoản.... Điều...Thông tư số ……ngày ……….của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 133 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Chi cục Hải quan………….. (tên cơ quan hải quan ra thông báo) thông báo: …………….(tên người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng) còn nộp thiếu tiền chậm nộp của Tờ khai số ……../Quyết định số……. là:………… đồng.Đề nghị………….. (tên người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng) nộp đủ số tiền chậm nộp trên vào ngân sách nhà nước theo quy định.Chi cục Hải quan……… thông báo để ……………………….(tên người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng) biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Người nộp thuế hoặc cơ quan được ủy nhiệm thu, tổ chức tín dụng;- Lưu:...THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú:Nội dung phần căn cứ có thể thay đổi khi văn bản quy phạm pháp luật thay đổi.