Mẫu số 28/TBBT/TXNK THÔNG BÁO Về việc bù trừ tiền được hoàn (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

74 1 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 28/TBBT/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../TB…. V/v thông báo bù trừ số tiền đượchoàn vào số tiền còn nợ…………, ngày ….. tháng ….. năm …….THÔNG BÁOVề việc bù trừ tiền được hoàn

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 28/TBBT/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../TB…. V/v thông báo bù trừ số tiền đượchoàn vào số tiền còn nợ…………, ngày ….. tháng ….. năm …….THÔNG BÁOVề việc bù trừ tiền được hoànCăn cứ khoản.... Điều...Thông tư số….. ngày ………………. của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Chi cục Hải quan…………. (tên cơ quan hải quan ra thông báo) thông báo:Theo đề nghị của ……………………………………(tên người nộp thuế, mã số thuế) tại công văn số …….tháng…… năm ……………….Số tiền ……………………….được hoàn theo Quyết định số …………. ngày…. tháng ……năm ……Chi cục Hải quan………. (tên cơ quan hải quan ra thông báo) đã bù trừ vào số tiền ………….(tên, số tiền của khoản nợ) còn nợ của tờ khai/Quyết định số ………., ngày…. tháng….. năm …..của…………………….. (tên người nộp thuế)Lý do: ………………………….(tên người nộp thuế) đề nghị hoàn nhưng vẫn còn nợ số tiền………………….. (tên, số tiền của khoản nợ) của tờ khai/QĐ trên.Chi cục Hải quan ……………..thông báo để ……………..(tên người nộp thuế) được biết./.Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: ...THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu)Ghi chú:Nội dung phần căn cứ có thể thay đổi khi văn bản quy phạm pháp luật thay đổi.