Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN NỘP THỪA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

43221 5277 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNK CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN NỘP THỪA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 27/CVĐNHNT/TXNKTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:…….. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HOÀN NỘP THỪA(Trường hợp hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa)Kính gửi: …………….(tên cơ quan có thẩm quyền hoàn thuế)……………I- THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ:Tên tổ chức, cá nhân .....................................................................................................................Mã số thuế: □□□□□□□□□□□□□□Địa chỉ: ...........................................................................................................................................Quận/huyện: ………………………………….. Tỉnh/thành phố: .......................................................Điện thoại: ……………………Fax: ………………….Email: ............................................................II- NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (NSNN):1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả: Đơn vị: ĐồngSốTTTênkhoảntiền nộpthừaSố, ngày tờkhai hải quan,tờ khai bổsung, Quyếtđịnh ấn địnhthuếSố, ngàygiấy nộptiền vàoNSNNSố tiền phải nộpSố tiền đã nộp vàotài khoảnSố tiềnđượchoànSố tiềnđề nghịhoànGhi chúThuNSNNTạm thuThuNSNNTạm thu(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)Tổng cộng: (bằng số)2. Lý do đề nghị hoàn:........................................................................................................................................................3. Hình thức hoàn trả:- Bù trừ cho số tiền thuế, thu khác còn nợ thuộc tờ khai hải quan số ……..ngày……….. □- Bù trừ vào số tiền thuế phải nộp cho các tờ khai hải quan làm thủ tục tiếp theo. □- Hoàn trả trực tiếp □Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………Bằng chữ: ............................................................Hình thức hoàn trả:□ Chuyển khoản: Tài khoản số: …………………………Tại Ngân hàng (KBNN) ............................□ Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ............................................................. Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN)(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú:- “Lý do đề nghị hoàn trả”: Ghi rõ đề nghị hoàn theo quy định tại Điểm, Khoản, Điều của văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.- (7,8) “Nộp vào tài khoản”: Đánh dấu “X” vào cột có liên quan.- KBNN: Kho bạc Nhà nước.- NSNN: Ngân sách Nhà nước.