Mẫu số 26/KLKT/TXNK KẾT LUẬN KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

25 1 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 26/KLKT/TXNK KẾT LUẬN KIỂM TRA TẠI TRỤ SỞ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 26/KLKT/TXNKTÊN CƠ QUANHẢI QUAN CÓ THẨM QUYỀN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../KL…. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….KẾT LUẬN KIỂM TRATẠI TRỤ SỞ (tên người nộp thuế)Đoàn kiểm tra của…… đã tiến hành kiểm tra tại (tên người nộp thuế) từ ngày……… đến ngày…..Căn cứ biên bản kiểm tra ngày ....tháng …..năm...của Trưởng đoàn kiểm tra theo quyết định số...ngày... của…………………. kết luận như sau:l. Thông tin về người nộp thuế- Tên người nộp thuế... Mã số thuế... Địa chỉ...- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số... ngày.... do.... cấp.- Hình thức hạch toán kế toán: ………………- Tài khoản số: ……………….mở tại Ngân hàng (hoặc Tổ chức tín dụng)- Các đơn vị thành viên (nếu có); các chi nhánh (Ghi rõ nơi đóng trụ sở đến thời điểm kiểm tra)II. Kết quả kiểm tra1. Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế/không thu thuế: 2. Về ghi chép hóa đơn, chứng từ, hạch toán kế toán:3. Về điều kiện hoàn thuế/không thu thuế:4. Về việc....(Ghi rõ căn cứ vào quy định nào trong các văn bản quy phạm pháp luật; Đánh giá cụ thể về từng nội dung kiểm tra; Ghi rõ đủ điều kiện/không đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế).III. Kết luận kiểm tra- Nếu không đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế phải ghi rõ số tiền và lý do không được hoàn thuế/không thu thuế.- Nếu đủ điều kiện hoàn thuế/không thu thuế thì phải ghi rõ số tiền;- Nếu ấn định thuế phải nêu rõ căn cứ pháp lý, số tiền thuế ấn định, yêu cầu người nộp thuế nộp đầy đủ, kịp thời vào Ngân sách Nhà khi có quyết định xử lý của cơ quan hải quan.- Nếu còn nợ đọng thuế, yêu cầu người nộp thuế nộp ngay vào Ngân sách Nhà nước.- Nếu phát hiện hành vi vi phạm phải kết luận rõ về mức xử phạt vi phạm hành chính về các hànhvi vi phạm đó.- Nếu người nộp thuế có sai sót về thủ tục hải quan, hạch toán kế toán, hóa đơn chứng từ yêu cầu người nộp thuế chấn chỉnh kịp thời.- Kết luận rõ các nội dung khác (nếu có).(Các nội dung kết luận phải ghi rõ căn cứ vào các Điều, khoản cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật)./.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN Nơi nhận:- Người nộp thuế; - Trưởng đoàn kiểm tra;- ………………………….- Lưu: VT, Bộ phận kiểm tra.(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)