Mẫu số 25/QĐGH/TXNK QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở (tên người nộp thuế) (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

31 1 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 25/QĐGH/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUANCÓ THẨM QUYỀN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../QĐ…. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….QUYẾT ĐỊNHVề việc gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 25/QĐGH/TXNKTÊN CƠ QUAN HẢI QUANCÓ THẨM QUYỀN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:……../QĐ…. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….QUYẾT ĐỊNHVề việc gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở (tên người nộp thuế)THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNHCăn cứ khoản 24 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế;Căn cứ khoản...Điều...Thông tư số…. ngày...sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC;Căn cứ Quyết định số ……/QĐ- ngày ....tháng năm.... của ......................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan/Chi cục Hải quan...;Căn cứ....;Căn cứ Quyết định số …./QĐ-…. ngày .....tháng …..năm.... của…. về việc kiểm tra tại…… (tên người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ);Xét đề nghị của Trưởng đoàn kiểm tra,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Gia hạn thời hạn kiểm tra của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số …../QĐ-….. ngày...tháng...năm …..của...về việc kiểm tra tại (tên người nộp thuế) ………, mã số thuế...Thời gian gia hạn là.... ngày kể từ ngày …./…. /....đến ngày …./…. /....Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. (Tên người nộp thuế) và Đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 2; - Lưu: VT, ………..NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)