Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1311 63 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQL BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 24/BC-KNQ/GSQLTÊN CHỦ KHO NGOẠI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc…….., ngày … tháng … năm ….BÁO CÁOVề thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của khongoại quan từ ngày . …/…/… đến ngày …/…/…)Kính gửi: ……………I- Tình hình hoạt động của kho ngoại quan:II- Số liệu báo cáo:1/ Số liệu hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan:Loại hình LượnghàngĐVT Trị giá (USD) Mặt hàng chủ yếuTừ nước ngoài đưa vào khoTừ nội địa đưa vào khoTừ kho đưa ra nước ngoàiTừ kho đưa vào nội địaTừ kho này chuyển sang kho khácHàng còn tồn kho2/ Tình hình thanh lý hợp đồng thuê kho:Chủ hàng hóagửi khoSố lượng hợpđồng ký mơiLũy kế Đã thanh lýChưa thanh lýTrong hạn Quá hạnNước ngoàiTrong nước3/ Tình hình vi phạm pháp luật hải quan: + Tên Đơn vị vi phạm:+ Hành vi vi phạm:+ Hình thức xử phạt:III- Vướng mắc, kiến nghị:Nơi nhận:- Cục Hải quan …- Chi cục Hải quan (quản lý kho)…- Lưu: VT, Tên chủ kho ngoại quanGIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)389