Mẫu số 1a BÁO CÁO NHẬP KHẨU VẮC XIN SINH PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Lưu

70 0 28/12/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 1a BÁO CÁO NHẬP KHẨU VẮC XIN SINH PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 1a 1 TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨUSố: …………….......CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO NHẬP KHẨU VẮC XIN SINH PHẨMSTTTên vắc xin, SPYT,hàm lượng, dạngbào chế, quy cáchđóng góiĐơn vịtính Ngày sảnxuất HạndùngNgàynhậpkhẩuSố lô Số lượngCông dụngĐối với đơn hàng xin GPXKCông ty sảnxuất, TênnướcTênCông tycungcấp, TênnướcCôngtynhậpkhẩuTên đơn vịủy thác nhậpkhẩu (nếucó)Số giấy phépnhập khẩu(nếu có)Ngày cấp....., ngày... tháng... năm......Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)1 Mẫu này được thay thế bới Mẫu số 3 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 38/2013/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc và bao bì trực tiếp với thuộc, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 20141 Mẫu số 1b1TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨUSố: …………….......CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHÔNG TIN THUỐC CÓ SỐ ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU (Từ ..… đến ……)Kính gửi: ………………………………………………….Stt TênthuốcNồng độhoặc hàmlượngTênhoạtchấtQuicáchđónggóiTêncơ sởsảnxuấtTênnướcsảnxuấtTên cơsở nhậpkhẩuTên cơsở nhậpkhẩu uỷthác (nếucó)TênnướcxuấtkhẩuSốđăngkýĐơnvịtínhMãHSSốlượng(thựcnhập)GiánhậpkhẩuLoạigiánhậpkhẩu(CIF,FOB…)Tổnggiá trịnhậpNgàynhậpkhẩuCửakhẩunhậpPhươngthức vậnchuyển1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Người lập(ký, ghi họ tên)......, ngày... tháng... năm......Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu(ký, ghi họ tên, đóng dấu)Mẫu số 1b22 TÊN DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨUSố: …………….......CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTHÔNG TIN THUỐC CHƯA CÓ SỐ ĐĂNG KÝ NHẬP KHẨU (Từ …… đến ……)Kính gửi: ………………………………………………….Stt TênthuốcNồngđộhoặchàmlượngTênhoạtchấtQuicáchđónggóiTêncơ sởsảnxuấtTênnướcsảnxuấtTêncơsởnhậpkhẩuTên cơsở NK uỷthác (nếucó)TênnướcxuấtkhẩuGPNK(Số,ngày )Đơn vịtínhMãHSSốlượng(thựcnhập)GiánhậpkhẩuLoạigiánhậpkhẩu(CIF,FOB…)TổnggiátrịnhậpNgàynhậpkhẩuCửakhẩunhậpPhươngthức vậnchuyển1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20Người lập(ký, ghi họ tên)......, ngày... tháng... năm......Giám đốc doanh nghiệp nhập khẩu(ký, ghi họ tên, đóng dấu) Mẫu số 1b33