Mẫu số 19/TB-TTN-TCN1/TXNK THÔNG BÁO Về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

101 2 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 19/TB-TTN-TCN1/TXNKTHÔNG BÁO Về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 19/TB-TTN-TCN1/TXNKTÊN CQ CHỦ QUẢN CẤP TRÊNTÊN CQ RA THÔNG BÁO (1)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ……/TB-(2)……..…….. (3), ngày … tháng … năm ……THÔNG BÁOVề tiền thuế nợ và tiền chậm nộpChi cục Hải quan …………………………………… thông báo:1/ ……………………………. (4) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của cáctờ khai hải quan mở tại Chi cục Hải quan …………….. là ………………. đồng.(Chi tiết theo bảng kê đính kèm)2/ Yêu cầu ……………… (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờkhai (theo bảng kê nêu trên) vào tài khoản số ……………. mở tại Kho bạc Nhànước…………………………Quá thời hạn quy định mà ………………………… (4) không thực hiệnviệc nộp tiền thuế, tiền chậm nộp theo thông báo này thì cơ quan hải quan sẽ ápdụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.Nơi nhận:- (4) …. (01 bản);- ………………………………… (01 bản);- Lưu: VT, Tên cơ quan ra thông báo (viết tắt) (… bản);THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ghi chú:(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo;(3) Ghi địa danh hành chính;(4) Ghi tên người nộp thuế còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp.439 BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN CHẬM NỘP(kèm theo Thông báo số …….. ngày … tháng … năm ……….)STT Tờ khai hải quan Số tiền thuế còn nợ Số tiền chậm nộp đếnngày thông báo440