Mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, MÁY MÓC THIẾT BỊ, VẬT TƯ DƯ THỪA, PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

10771 397 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU, MÁY MÓC THIẾT BỊ, VẬT TƯ DƯ THỪA, PHẾ LIỆU, PHẾ PHẨM (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQLTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂNSố:………………v/v: thông báo phương án xử lýnguyên liệu, vật tư dư thừa; máymóc, thiết bị thuê, mượn; phế liệu,phế phẩm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------ ………, ngày….. tháng…….năm ………. Knh gi: Chi cục Hải quan …....... Ngày …., Công ty chúng tôi, mã số thuế: ….. có địa chỉ…, điện thoại…fax… đã thực hiện hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công số….. ngày….. năm…… với đối tác nước ngoài là Công ty……. địa chỉ….. Đến nay, Công ty chúng tôi đã thực hiện xong hợp đồng gia công số….ngày…. tháng…. năm….. và đã tiến hành thanh lý hợp đồng với đối tác nướcngoài theo Biên bản thanh lý số….. ngày….. tháng…… năm…… (kèm theo).Căn cứ Biên bản thanh lý hợp đồng gia công dẫn trên, chúng tôi đề nghịChi cục Hải quan …..làm thủ tục hải quan x lý nguyên vật liệu dư thừa, máymóc thiết bị thuê mượn như sau:+ Về nguyên liệu vật tư dư thừa: …………(nêu rõ phương án x lý theoquy định tại khoản … Điều… Thông tư……/2015/TT-BTC);+ Về máy móc thiết bị thuê mượn: …………(nêu rõ phương án x lý theoquy định tại khoản … Điều … Thông tư……/2015/TT-BTC).+ Về sản phẩm hoàn chỉnh chưa x lý hết: …………(nêu rõ phương ánx lý theo quy định tại khoản … Điều … Thông tư……/2015/TT-BTC).Chúng tôi cam kết chậm nhất 30 ngày kể từ ngày được Chi cục Hải quan…. đồng ý sẽ làm xong thủ tục x lý nguyên vật liệu, máy móc thiết bị theoquy định của pháp luật. ….…, ngày……tháng……năm……ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN (ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu) Ý kiến của Chi cục Hải quan nơi quyết toán hợp đồng gia công:Trên cơ sở đề nghị của tổ chức, cá nhân, Lãnh đạo Chi cục phê duyệt ý kiến. LÃNH ĐẠO CHI CỤC(Ghi ngày tháng năm, ký tên, đóng dấu)379 380