Mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK BÁO CÁO SỬ DỤNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

9627 1166 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK BÁO CÁO SỬ DỤNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 17/BCKT-NKMT/TXNK- Báo cáo sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuếBÁO CÁO SỬ DỤNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ Tên doanh nghiệp …………………………………………………..Mã số thuế…………………….Tên dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư):………………………………………………….Thời điểm bắt đầu thực hiện dự án đầu tư (Hạng mục đầu tư)………Thời điểm kết thúc nhập khẩu hàng hoá:……... Giấy chứng nhận đầu tư số:……………………..ngày:……………….Nơi cấp:…………..Tên Hợp đồng: …………….. Số: ……………………… Ngày: ………………… (ĐVT: Đồng)TTTên hàngĐã sử dụng vào mục đích miễn thuế Đã chuyển đổi mục đích sử dụng Tồn kho chưa sử dụngGhi chúSố lượng Trị giá Số lượng Trị giá Số lượng Trị giá1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Máy A2 Máy B3 Nguyên liệu C… …….…..,ngày…..tháng…..năm…..CHỦ DỰ ÁN(Ký tên, đóng dầu)Ghi chú: Đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm không ghi tờ khai hải quan, ghi số danh mục miễn thuế và nơi đăng ký tại cột (4), (7), (10)Hạch toán vào sổ tài sản cố định theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTCTờ khai số, ngày Tờ khai số, ngàyTờ khai số, ngày Được hạch toán TSCĐKhông được hạch toán TSCĐ