Mẫu số 14/KT-CSSX/GSQL BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

870 44 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 14/KT-CSSX/GSQL BIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤT (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 14/KT-CSSX/GSQLCục Hải quan .........Chi cục Hải quan........................CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: ................./BB-KTCSSXBIÊN BẢN KIỂM TRA CƠ SỞ SẢN XUẤTCăn cứ quy định tại Điều... Thông tư số .../20../TT-BTC ngày .../.../20.. của Bộ Tài chínhhướng dẫn thủ tục hải quan;Hôm nay, hồi ...........giờ.....ngày.....tháng......năm....... tại..........., Chúng tôi gồm:I. Đại diện cơ quan Hải quan:1. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................2. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................II. Đại diện theo pháp luật của tổ chức, cá nhân:1. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................2. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................III. Đại diện theo pháp luật của thương nhân nhận gia công lại (nếu có):1. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................2. Ông(bà):........................................Chức vụ:.............................Đơn vị............................IV. Người làm chứng (nếu có):1. Ông(bà):........................................Năm sinh................Quốc tịch...................................Địa chỉ:...............................................................................................................................Nghề nghiệp:.....................................................................................................................Giấy CMND/Hộ chiếu số:.............................Ngày cấp.........................Nơi cấp................Xác nhận kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty ............................ như sau:Địa chỉ: .......................................................................................................................2. Quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuêđất, nhà xưởng...):3. Quyền sở hữu, sử dụng của thương nhân đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu:- Tờ khai nhập khẩu:.........................................................................................................- Thuê, mượn theo hợp đồng ............................................................................................4. Số lượng, chủng loại máy móc, thiết bị thực tế: …………..5. Tình trạng hoạt động của tổ chức, cá nhân (tình hình nhân lực bố trí trên dây chuyền sảnxuất, số lượng lao động hiện có tại thời điểm kiểm tra, bảng lương, bảo hiểm...):6. Kiểm tra năng lực sản xuất của thương nhân: ………Biên bản kết thúc vào hồi............ giờ.........ngày...... tháng..........năm..............Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đãgiao cho...01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biênbản.7. Ý kiến bổ sung khác (nếu có).ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔCHỨC, CÁ NHÂN(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN(ký, ghi rõ họ tên)375 376