Mẫu số 14/CVĐKDMMT/TXNK Đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

986 75 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 14/CVĐKDMMT/TXNK Đăng ký danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế nhập khẩu (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 14/CVĐKDMMT/TXNKTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Số ………/……V/v Đăng ký danh mục hàng hoáxuất khẩu, nhập khẩu miễn thuếnhập khẩu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …………, ngày ... tháng ... năm …Kính gửi: Cơ quan hải quan ………… (2)Tên tổ chức/cá nhân: (1) …………………..Mã số thuế:…………………….Địa chỉ: …………………………Số điện thoại:……………………….; số Fax:……………………..Lĩnh vực hoạt động:…….............................Lý do miễn thuế: (ghi cụ thể đối tượng miễn thuế, cơ sở xác định đốitượng miễn thuế)............................................Nay, (1)......................................................... đăng ký danh mục xuất khẩu,nhập khẩu hàng hóa được miễn thuế của:Dự án đầu tư ………………………………………… - Lĩnh vực, địa bàn đầu tư ……………………………… - Hạng mục công trình ……………………………… - ………………………(Nếu nhập khẩu hàng hóa cho toàn bộ dự án thì không cần ghi chi tiếthạng mục công trình)Theo Giấy chứng nhận đầu tư số…………., ngày………, hoặc …………được cấp bởi cơ quan…………………................................Thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu từ………… đến………......................Cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế là:1. Giấy chứng nhận đầu tư: 2. Giấy chứng nhận đầu tư mở rộng:3. Quyết định của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chươngtrình dự án ODA:4. Hợp đồng đóng tàu đối với NL, VT, BTP nhập khẩu phục vụ cho việcđóng tàu: 5. Dự án sản xuất phần mềm: 6. Đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được cấp cóthẩm quyền phê duyệt:433 7. Hợp đồng bán hàng hoặc hợp đồng cung cấp hàng hoá/hợp đồng uỷthác nhập khẩu hàng hoá, hợp đồng cung cấp dịch vụ/hợp đồng cho thuê tàichính: 8. Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận phạm vi, hànghóa miễn thuế theo Điều ước quốc tế: 9. Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cấp Danh mục hàng hóa miễnthuế cho các dự án cấp trước ngày 01/01/2006: 10. Khác(3) : Các giấy tờ kèm theo công văn này gồm:- 02 danh mục hàng hóa đăng ký nhập khẩu; 01 phiếu theo dõi, trừ lùi.- ........... Tổ chức/cá nhân cam kết sử dụng hàng hóa nhập khẩu đúng mục đích đãđược miễn thuế. Tổ chức/cá nhân sẽ thực hiện đúng quy định hiện hành về xuấtnhập khẩu hàng hóa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam kết này.Tổ chức/cá nhân kính đề nghị Cơ quan hải quan … cấp danh mục hànghoá miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu cho Tổ chức/cá nhân theo quy định hiệnhành./.Nơi nhận - Như trên- LưuNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦADOANH NGHIỆP/THỦ TRƯỞNG CỦA TỔ CHỨC(hoặc người được ủy quyền)/CÁ NHÂN ( Ký tên, đóng dấu)………………………………………………………………………………………………………Ghi chú:(1) : Ghi tên tổ chức/ cá nhân đăng ký danh mục;(2) : Ghi tên cơ quan hải quan nơi đăng ký danh mục(3) : Ghi cụ thể số hiệu, ngày tháng của văn bản làm cơ sở xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễn thuế.434