Mẫu số 13/KTCSSX/GSQL QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1056 40 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 13/KTCSSX/GSQL QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 13/KTCSSX/GSQLTÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN BAN HÀNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:................../QĐ- ...... ……, ngày…… tháng…năm … QUYẾT ĐỊNHVề việc kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuấtTHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN BAN HÀNH ……………………- Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; - Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20tháng 11 năm 2012; - Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2014/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm2012;- Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; - Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng ngày 3 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Luật thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013; - Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều các Luật về thuế ngày 29 tháng 11 năm 2014;- Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 1 năm 2015 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan;- Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổsung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung các Nghị định về thuế;- Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Luật Thương mại;- Căn cứ….Trên cơ sở xem xét …........................QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất đối với...…………Ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở sản xuất hoặc nơi lưu trữ NVL cần kiểm tra, mã số thuế, địa chỉ của tổ chức, cá nhânĐiều 2. Thành phần kiểm tra: ….Ghi rõ thành phần tham gia kiểm traĐiều 3. Thời gian kiểm tra: ………..Ghi rõ thời gian bắt đầu kiểm tra, thời gian dự kiến kết thúc kiểm tra.Điều 4. Nội dung kiểm tra: ………Ghi rõ nội dung kiểm tra, yêu cầu tài liệu, giới hạn kiểm tra để tổ chức, cá nhân biết, chuẩn bị và phối hợp với cơ quan thực hiện kiểm tra.Nơi nhận :- Tên tổ chức, cá nhân;- Cục HQ.....;- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo (...b).THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢIQUAN CÓ THẨM QUYỀN374 375