Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL THÔNG BÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT, NƠI LƯU GIỮ NL, VT, MMTB VÀ SP XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

34023 4844 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 4 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL THÔNG BÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT, NƠI LƯU GIỮ NL, VT, MMTB VÀ SP XUẤT KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 12/TB-CSSX/GSQL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc … ,ngày… tháng… năm……THÔNG BÁO CƠ SỞ SẢN XUẤT, NƠI LƯU GIỮ NL, VT, MMTBVÀ SP XUẤT KHẨUKính gửi: Chi cục Hải quan…… I. Thông tin đơn vị:1.Tên Tổ chức/cá nhân: ……………………..2. Mã số thuế hiện thời:…………………………………………………..3. Mã số thuế trước khi thay đổi (nếu có):………………………………- Tên tổ chức/cá nhân trước khi chuyển đổi:- Lý do chuyển đổi(sáp nhập, chia, tách, thay đổi mã số):4. Địa chỉ trụ sở chính: ……….- Trụ sở thuộc quyền sở hữu của DN- Trụ sở thuê5. Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên):- Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:- Số điện thoại:6. Tổng giám đốc (hoặc Giám đốc):- Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:- Số điện thoại:7. Nước đầu tư (ghi rõ nước đầu tư, trường hợp nhiều nước thì ghi cụ thể):………8. Ngành nghề sản xuất (ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư9. Lịch sử kiểm tra cơ sở sản xuất, năng lực sản xuất (nêu rõ một trong 02trường hợp dưới đây):9.1. Tổ chức cá nhân chưa được cơ quan hải quan kiểm tra 9.2. Tổ chức cá nhân đã được cơ quan hải quan kiểm tra Trường hợp đã được cơ quan hải quan kiểm tra trước thời điểm thông báothì ghi đầy đủ thông tin về: số biên bản kiểm tra, số kết luận kiểm tra, ngày,tháng, năm….II. Nội dung:A. Tổng số cơ sở sản xuất: ……………………………….1. Cơ sở sản xuất nằm trong khu vực nhà máy:………….1.1. Địa chỉ CSSX 1:…………………………- Cơ sở sx thuộc quyền sở hữu của DN:  ; Cơ sở sx thuê: 371 - Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị: …………….. - (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đatrong một năm/tháng/ngày: …………………………………- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để giacông, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng vớingành hàng):Da giày:  May mặc:  Điện tử, điện lạnh: Chế biến thực phẩm:  Cơ khí:  Gỗ: Nhựa:  Nông sản:  loại khác: - Chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề:……………..…1.2. Địa chỉ CSSX 2:……………………………………………Trường hợp có nhiều hơn một CSXX thì thông báo tương tự điểm 1.1trên.2. Số cơ sở sản xuất nằm ngoài nhà máy:……………2.1 Địa chỉ CSSX 1:……………………………………- Cơ sở sx thuộc quyền sở hữu của DN:  ; Cơ sở sx thuê: - Tổng số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị: …………….. (Trong đó: Sở hữu: ………...; Đi thuê: ………...; khác………)- Năng lực sản xuất: Nêu rõ năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu tối đatrong một năm/tháng/ngày:- Chu kỳ sản xuất sản phẩm theo từng ngành nghề:……………..…- Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để giacông, sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng vớingành hàng):Da giày:  May mặc:  Điện tử, điện lạnh: Chế biến thực phẩm:  Cơ khí:  Gỗ: Nhựa:  Nông sản:  loại khác: 2.2. Trường hợp có nhiều hơn một CSXX thì thông báo tương tự điểm 2.1trên.B. Năng lực sản xuất (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức, cá nhâncó nhiều CSSX):Trong 01 năm/quý/tháng/tuần/ngày, tổ chức cá nhân sản xuấtđược…………………… sản phẩm.C. Ngành hàng sản xuất chính (tích vào ô tương ứng):Da giày:  May mặc:  Điện tử, điện lạnh: Chế biến thực phẩm:  Cơ khí:  Gỗ: Nhựa:  Nông sản:  loại khác: D. Tình hình nhân lực (tính cho tất cả các CSSX nếu tổ chức cá nhâncó nhiều CSSX):- Bộ phận quản lý:……………Người;- Số lượng công nhân:………..Người.372 E. Là Công ty mẹ nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu, vật tư để giacông, sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị thành viên trực thuộc……… cóCSSX:- Số đơn vị thành viên:…….. Cụ thể :- Đơn vị thành viên 1:………………….mã số thuế:……….. Địa chỉ CSSX 1:………………..- Đơn vị thành viên 2 (tương tự)F. Là Công ty thành viên trực thuộc Công ty mẹ nhập khẩu, cung ứngnguyên liệu, vật tư để sản xuất xuất khẩu cho các đơn vị thành viên kháctrực thuộc Công ty mẹ ……… có CSSX:Số đơn vị thành viên:…….. Cụ thể :- Đơn vị thành viên 1:………………….mã số thuế:……….. Địa chỉ CSSX 1 :………………..- Đơn vị thành viên 2 (tương tự).G. Là Công ty thành viên nhập khẩu, cung ứng nguyên liệu, vật tư đểsản xuất xuất khẩu cho các đơn vị trực thuộc Công ty thành viên có CSSX:Số chi nhánh:…….. Cụ thể:- Chi nhánh 1:………………………..mã số thuế:……….. Địa chỉ chi nhánh 1:………………..- Chi nhánh 2 (tương tự)III. Về sự tuân thủ pháp luật:Trong vòng 730 ngày, tổ chức cá nhân (tích vào ô tương ứng):- Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biêngiới, trốn thuế: Có  Không - Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế:Có  Không - Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kếtoán: Có  Không Tổ chức/cá nhân xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dungcam kết trên. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên, Tổ chức/cá nhân sẽthực hiện khai và cam kết lại.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPLUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN (ký tên, đóng dấu)Nơi nhận:- ……373