Mẫu số 11/QĐTDGS/GSQL QUYẾT ĐỊNH V/v tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

331 5 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 11/QĐTDGS/GSQL QUYẾT ĐỊNH V/v tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 11/QĐTDGS/GSQLCỤC HẢI QUAN …..TÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:….…. /QĐ………….…….…, ngày …… tháng … năm……QUYẾT ĐỊNH V/v tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát-------------------------------------------CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC HẢI QUAN……………Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của ...........................................................................QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm dừng đưa qua khu vực giám sát tại cảng/cửa khẩu ………….….đối với lô hàng ………………………… của (tên doanh nghiệp) ………, mãsố thuế: …………….. xuất khẩu/nhập khẩu theo tờ khai hải quan số …… ngày…/…./20…. được đăng ký tại Chi cục Hải quan ………….. thuộc Cục Hải quantỉnh, thành phố ……………Lý do tạm dừng:…………………………………………………………..Thời gian tạm dừng là …………ngày kể từ ngày ban hành quyết định này.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông (bà) Đội trưởng Đội ….……………… và Giám đốc (tên doanh nghiệp) ……………….chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 3;- Cục trưởng Cục HQ .. (để báo cáo);- Chi cục HQ nơi đăng ký tờ khai (để p/h);- Lưu: ……….CHI CỤC TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị)370 371