Mẫu số 10/BBBG/GSQL BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

20753 2661 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 10/BBBG/GSQL BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu 10/BBBG/GSQLTỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỤC HẢI QUAN:..................... Độc Lập-Tự do-Hạnh phúcChi cục Hải quan:.................Số:....................../HQ-BBBG.BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HÓA VẬNCHUYỂN CHỊU SỰ GIÁM SÁT HẢI QUANHồi......giờ.....phút, ngày...tháng...năm 20.., Chi cục Hải quan.......số điệnthoại...............số fax…………bàn giao cho ông (bà).....................Đại diện của Công ty.....; Lô hàng thuộc tờ khai số:……………để chuyểnđến Chi cục Hải quan................gồm:1 1- Hồ sơ hải quan:a) ……….b) ………..2. Hàng hoá:STT SỐ HIỆU CONTAINER HOẶC BIỂN KIỂM SOÁTXE CHUYÊN DỤNGSỐ SEAL HÃNG VẬNTẢISỐ SEAL HẢI QUANSỐ LƯỢNGKIỆN ĐÃNIÊM PHONG(1) (2) (3) (4) (5)Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hoá.......................................................................................................................................................................Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), số……….Thời gian vận chuyển…………..; Tuyến đường vận chuyển: ………….…; Km…………..…Ngày, giờ xuất phát:……………………………………………..……….Ngày, giờ, đến:………………………………………………………Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:.......................................................................................................................................................................................................................................NGƯỜI KHAI HQ/NGƯỜI VẬN CHUYỂN(ký, ghi rõ họ tên)CHI CỤC HẢI QUAN NƠIHÀNG HÓA VẬNCHUYỂN ĐI(ký, đóng dấu số hiệu côngchức)CHI CỤC HẢI QUAN NƠIHÀNG HÓA VẬNCHUYỂN ĐẾN(ký, đóng dấu số hiệu côngchức)369