Mẫu số 09/2015-KTSTQ BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

543 8 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 09/2015-KTSTQ BIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 09/2015-KTSTQCƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊNCƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)Số: ........................../BB-HCCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH KIỂM TRA Hôm nay vào hồi .... ngày....... tháng năm ......., tại.....................:I. Đại diện cơ quan hải quan có các ông (bà):1. Ông (bà)...........................Chức vụ:......................, Trưởng đoàn kiểm tra2. Ông (bà)...........................Chúc vụ:.............., Phó trưởng Đoàn (nếu có)3. Ông (bà) ......................................................, thành viên.4. ……………………………………………………………………..II. Tên đơn vị được kiểm tra .................1- Ông (bà) .................................. Chức vụ:……………………… , 2- Ông (bà) .................................. Chức vụ:……………………… , Nội dung như sau:1. Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định kiểm tra:- Công bố toàn văn Quyết định KTSTQ; giới thiệu thành viên trong Đoàn;Quán triệt mục đích, yêu cầu cuộc kiểm tra; Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởngđoàn, thành viên đoàn; Quyền và nghĩa vụ của đối tượng kiểm tra; - Các yêu cầu của Đoàn kiểm tra.2. Hai bên thống nhất phương pháp, cách thức làm việc.3. Danh sách cá nhân được người khai hải quan cử tham gia cung cấp hồsơ, tài liệu, làm việc và ký biên bản với Đoàn kiểm tra (ghi rõ họ và tên, chứcdanh, số chứng minh thư).Người khai hải quan đã kiểm tra kỹ toàn bộ nội dung của quyết định kiểmtra và công nhận là đúng và đồng ý tiếp nhận quyết định kiểm tra. Biên bản kết thúc vào hồi .... giờ cùng ngày.Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........tờ, có nội dung và giátrị như nhau, đã giao cho ..............................................01 bản.Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản vàcùng ký vào biên bản.ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦANGƯỜI KHAI HẢI QUAN (2) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)ĐẠI DIỆN CƠ QUAN HẢI QUAN (Ký, ghi rõ họ tên)458