Mẫu số: 08/BCT/TXNK BÁO CÁO Về tình hình thu nộp lệ phí hải quan theo Hợp đồng uỷ nhiệm thu (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

139 1 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số: 08/BCT/TXNK BÁO CÁO Về tình hình thu nộp lệ phí hải quan theo Hợp đồng uỷ nhiệm thu (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc.........., ngày ... tháng ... năm .......BÁO CÁOVề tình hình thu nộp lệ phí hải quan theo Hợp đồng uỷ nhiệm thuKính gửi: .........Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số..............................ngày ......../........./........ giữa Tổng cục Hải quan và ...(tên của tổ chức được uỷnhiệm thu lệ phí hải quan..............;...(Tên của tổ chức được uỷ nhiệm thu lệ phí hải quan)............... tổng hợpbáo cáo việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:1. Kết quả thu thuế theo hợp đồng uỷ nhiệm thu:Đơn vị tiền: Đồng Việt NamSTTLoại lệ phí hảiquan được uỷnhiệm thuSốtiền lệphíHQphảithuSốtiền lệphíhảiquanđãthuSố tiền lệphí HQcòn phảithuSố tiền lệ phí HQ thuđược đã nộp vào KBNNcho HQSố tiền lệphí HQđã thuchưa nộpvàoKBNNcho HQSốtiềnSốchứngtừ nộptiềnNgàychứngtừ nộptiền(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(4)-(6)1 Lệ phí Hải quan... .......Cộng- Danh sách người nộp lệ phí hải quan còn nợ tiền lệ phí hải quan đượcđính kèm theo.2. Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền lệ phí hải quan như trên:.................................................................................................................................3. Số kinh phí uỷ nhiệm thu đề nghị chi trả trên số Lệ phí Hải quan đã thuđược nộp vào KBNN cho cơ quan HQ:Đơn vị tiền: Đồng Việt NamSTTLoại lệ phí hải quanđược uỷ nhiệm thuSố tiền lệ phí hảiquan đã thu được nộpvào KBNN cho HQTỷ lệ trích thùlao kinh phí uỷnhiệm thuSố tiền thù laođược hưởng(1) (2) (3) (4) (5)=(3x(4)1 Thuế...... ......Cộng421Mẫu số: 08/BCT/TXNK ...(Tên của tổ chức được uỷ nhiệm thu thuế)................... thông báo đểTổng cục Hải quan biết./.Nơi nhận:BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU....(tên cơ quan hải quan) (Chức danh người đại diện - nếu có)........ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)422