Mẫu số 08/BBLM/GSQL BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1466 95 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 08/BBLM/GSQL BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 08/BBLM/GSQLI. BIÊN BẢN LẤY MẪU HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU1. Tờ khai số/số vận đơn: ..................ngày ....... tháng........năm.....................2. Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai: ........................................................3. Hình thức kiểm tra thực tế hàng hóa (miễn kiểm tra hoặc kiểm tra tỷ lệ hoặckiểm tra toàn bộ) ………………………………………………………4. Chi cục Hải quan nơi lấy mẫu: .....................................................................5. Người lấy mẫu:+ Công chức Hải quan:………………………………..+ Đại diện chủ hàng: ………………………………..6. Địa điểm lấy mẫu: ……………………………………..…Thời gian lấy mẫu: ………. giờ… ngày … tháng … năm…..…7. Tên mẫu:......................................................................8. Số lượng mẫu: …………………………9. Chi tiết mẫu (kích thước, đặc điểm): ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10. Niêm phong mẫu (số niêm phong hải quan):................................................Ngày... tháng... năm...(13) NGƯỜI CHÚNG KIẾN(Ký, ghi rõ họ tên)Ngày... tháng... năm...(12) NGƯỜI LẤY MẪU(Ký, ghi rõ họ tên) Ngày... tháng... năm...(11) NGƯỜI LẬP PHIẾULẤY MẪU(Ký, ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Phiếu lấy mẫu lập thành hai bản (1 bản lưu cùng hồ sơ lưu của Hải quan; 1 bản niêm phong cùngvới mẫu hàng).- Mục 11: Nguời lập phiếu lấy mẫu là người yêu cầu lấy mẫu (Hải quan hoặc doanh nghiệp);- Mục 12: Nguời lấy mẫu là Hải quan cửa khẩu hoặc Hải quan ngoài cửa khẩu hoặc doanh nghiệp;- Mục 13: Người chứng kiến là: Hải quan nếu doanh nghiệp yêu cầu lấy mẫu hoặc là doanh nghiệpnếu Hải quan yêu cầu lấy mẫu;- Mục 11, 12, 13 nếu là công chức hải quan thì ký, đóng dấu công chức.366 II. BÀN GIAO MẪUNội dung bàn giao (1):.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................- Địa điểm bàn giao: ……………………………………………………….........................................................................................................................- Thời gian bàn giao: …….. giờ…... ngày … tháng … năm …. NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO(Ký, ghi rõ họ tên)NGƯỜI BÀN GIAO(Ký tên, ghi rõ họ tên)Ghi chú:- Bàn giao mẫu giữa người lấy mẫu với người lưu mẫu hoặc người giám định.- Nội dung bàn giao(1): Giao mẫu để doanh nghiệp nhận tự bảo quản thì bàn giao nguyên trạng mẫu đã được niêm phong. Giao mẫu cho cơ quan giám định thì mở niêm phong, bàn giao chi tiết mẫu. 367