Mẫu số 08/2015-KTSTQ BIÊN BẢN KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

2994 45 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 08/2015-KTSTQ BIÊN BẢN KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 08/2015-KTSTQCƠ QUAN CHỦ QUẢN CẤP TRÊNCƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN (1)Số: ........................../BB-HC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRAHôm nay, hồi ......giờ..........phút.......ngày.........tháng......năm.....................................Chúng tôi gồm:1/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị..................................................2/ Ông (bà): ....................Chức vụ:.................Đơn vị.......................................................................................................................................................................................Đã làm việc với:1/Ông(bà): ........ Năm sinh.......................Quốc tịch....................................................Chức danh:....................................... Công ty .............................................................Địa chỉ: .................................... ....................................................... ..........................Giấy CMND/Hộ chiếu số: ......................Ngày cấp: ..........Nơi cấp:...........................2/..................................................................................................................................Nội dung kiểm tra:..........................................................................................................................................................................................................................................................................Biên bản kết thúc vào hồi ...........................................................................................Biên bản được lập thành......bản, mỗi bản gồm.........tờ, có nội dung và giá trị nhưnhau, đã giao cho ..............................................01 bản.Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng kývào biên bản.Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (2): ...................................................................................................................................... NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC(3)(Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI THAM GIA KIỂM TRA(4)(Ký, ghi rõ họ tên)(2) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải nêu ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họtên.(3 ) Thành phần tham gia là danh sách cá nhân đã được cử làm việc với đoàn kiểm tra tại biên bản công bố quyếtđịnh kiểm tra. Trường hợp đại diện có thẩm quyền ký biên bản phải ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu củangười khai hải quan.(4 ) Thành phần tham gia là thành viên đoàn kiểm tra tại quyết định kiểm tra. Trường hợp trưởng đoàn kiểm tra kýtrên biên bản ghi rõ chức danh trưởng đoàn.457