Mẫu số 07/UNTH/TXNK Hợp đồng Về việc ủy nhiệm thu lệ phí hải quan (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

113 1 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 07/UNTH/TXNK Hợp đồng Về việc ủy nhiệm thu lệ phí hải quan (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: .........../HĐ...............HỢP ĐỒNGVề việc Uỷ nhiệm thu lệ phí hải quanCăn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửađổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày20/11/2012;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Thông tư số ....../.../TT-BTC ngày ..../...../... của Bộ Tài chínhHướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chínhquy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;Căn cứ các Luật về thuế; Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫnthi hành;Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;Hôm nay, ngày ......... tháng ......... năm ................Tại: ...............................................................................................................Chúng tôi gồm:I. BÊN ỦY NHIỆM THU LỆ PHÍ HẢI QUAN:Cơ quan hải quan: .......................................................................................Địa chỉ: .........................................................................................................Điện thoại: ....................................................................................................Số Tài khoản:................................................................................................Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ..........................................II. BÊN ĐƯỢC ỦY NHIỆM THU LỆ PHÍ HẢI QUAN:Tên tổ chức: ...................................................................................Địa chỉ: .........................................................................................................Điện thoại: ....................................................................................................418Mẫu số: 07/UNTH/TXNK Số Tài khoản:................................................................................................Đại diện là: Ông (Bà) ........................ Chức vụ: ..........................................Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng uỷ nhiệm thu lệ phí hải quan vớinhững điều khoản như sau:Điều 1. Phạm vi uỷ nhiệm thu lệ phí hải quan1. ...(Tên của tổ chức uỷ nhiệm thu)........ uỷ nhiệm cho ...(Tên của bênđược uỷ nhiệm thu)............ thực hiện thu lệ phí hải quan thuộc đơn vị các tổchức hải quan.2.. ...(Tên của tổ chức được uỷ nhiệm thu)..................... trong phạm viđược uỷ nhiệm thực hiện các công việc sau đây: (Tuỳ thuộc vào nội dung hợpđồng ký kết, ghi cụ thể các công việc bên được uỷ nhiệm thu phải thực hiện)Điều 2. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng cục Hải quan trong việcthực hiện hợp đồng1. Trách nhiệm của Tổng cục Hải quan:- ...(Các nội dung theo thoả thuận)…………….2. Quyền của Tổng cục Hải quan:- Chấm dứt hợp đồng uỷ nhiệm thu khi tổ chức uỷ nhiệm thu không thựchiện đúng những nội dung đã ký kết.- ...(Các nội dung theo thoả thuận)…………….Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của tổ chức được uỷ nhiệm thutrong việc thực hiện hợp đồng1. Trách nhiệm của tổ chức được uỷ nhiệm thu:- ...(Các nội dung theo thoả thuận)……………….2. Quyền của tổ chức được uỷ nhiệm thu: - Yêu cầu Tổng cục Hải quan thanh toán tiền thù lao đúng theo hợp đồngđã ký.- Chấm dứt hợp đồng uỷ nhiệm thu khi Tổng cục Hải quan không thựchiện đúng những nội dung đã ký kết.- ...(Các nội dung khác theo thoả thuận)…………….Điều 4. Kinh phí uỷ nhiệm thu1. Tỷ lệ trích kinh phí uỷ nhiệm thu: Bên được uỷ nhiệm thu được hưởngthù lao uỷ nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan hải quan theo mức:- Bằng .... % tổng số tiền lệ phí hải quan thu được..........;2. Thời gian chi trả kinh phí uỷ nhiệm thu: (Quy định cụ thể về thời gianchi trả như: trả định kỳ theo tháng, quý,....)419 3. Hình thức chi trả kinh phí uỷ nhiệm thu: Kinh phí uỷ nhiệm thu đượcthanh toán bằng chuyển khoản thông qua tài khoản của bên được uỷ nhiệm thumở tại.......................................................................................................................Điều 5. Thời hạn uỷ nhiệm thuThời hạn uỷ nhiệm thu theo hợp đồng này là .............. năm, kể từngày....../....../......... đến hết ngày....../......./.........Điều 6. Bổ sung, gia hạn và thanh lý hợp đồng1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát hiện thấy còn những vấnđề cần điều chỉnh, bổ sung đều phải được lập thành văn bản có sự nhất trí củahai bên.2. Trong quá trình thực hiện hợp đồng đến trước thời điểm kết thúc thờihạn uỷ nhiệm thu, hai bên có thể thoả thuận gia hạn hợp đồng bằng văn bản.3. Thanh lý hợp đồng: - Trường hợp không có thoả thuận gia hạn hợp đồng thì hợp đồng đươngnhiên hết hiệu lực khi kết thúc thời hạn nêu tại Điều 5 - Hợp đồng này. Hai bênthực hiện thanh lý hợp đồng uỷ nhiệm thu theo đúng quy định.- Trường hợp Hợp đồng được gia hạn thêm cho các kỳ tiếp theo thì haibên tiếp tục thực hiện hợp đồng theo thời gian đã gia hạn và tiến hành thanh lýHợp đồng khi kết thúc thời gian đã gia hạn.Điều 7. Xử lý tranh chấp1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trường hợpcó tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên cùng tự thươnglượng, thoả thuận để có hướng xử lý và đạt được kết quả chung trước khi chấmdứt hợp đồng theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Hợp đồng này.2. Trường hợp việc tự thương lượng và thoả thuận không đạt được kết quảthì vụ việc được đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của phápluật.Điều 8. Điều khoản thi hành1. Hai bên cam kết thực hiện mọi điều khoản đã cam kết trong hợp đồngvới tinh thần hợp tác, hỗ trợ. Trường hợp phát sinh hoàn cảnh ảnh hưởng đếnviệc thực hiện hợp đồng hai bên sẽ thảo luận để thống nhất giải quyết. 2. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.3. Hợp đồng này gồm có..... trang, được lập thành.... bản có giá trị pháp lýnhư nhau, mỗi bên giữ .... bản và có hiệu lực kể từ ngày........./.BÊN UỶ NHIỆM THU BÊN ĐƯỢC UỶ NHIỆM THU(chức danh người đại diện) (chức danh người đại diện - nếu có)(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)420