Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

1055 46 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 07/PĐNKT/GSQL PHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 07/PĐNKT/GSQLCỤC HẢI QUAN….CHI CỤC HẢI QUAN…..-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: /TB-KHHPHIẾU ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓAKính gửi: Chi cục Hải quan………………Chi cục Hải quan ……………………đề nghị Chi cục Hải quan …………………….. thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:1. Tên người khai hải quan:2. Mã người khai hải quan:3. Số tờ khai: Ngày tờ khai:4. Hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng hóa:5. Hồ sơ kèm theo:6. Một số nội dung cần lưu ý:Trân trọng./. Nơi nhận:- Như trên;- Lưu:………………….., ngày .... tháng.... năm ...LÃNH ĐẠO CHI CỤC(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đơn vị)