Mẫu số 06/TBLC/TXNK THƯ BẢO LÃNH CHUNG (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

227 16 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 06/TBLC/TXNK THƯ BẢO LÃNH CHUNG (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 06/TBLC/TXNKTÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH (1) ……., ngày …. tháng …. năm….THƯ BẢO LÃNH CHUNGSố bảo lãnh: ………… (tối đa 10 ký tự)Ký hiệu bảo lãnh: …………………… (tối đa 10 ký tự)……………………: ………………………. (có thể bổ sung nội dung quản lýriêng của từng NHTM)Kính gửi: Chi cục Hải Quan …………. (ghi rõ tên của bên nhận bảo lãnh)Chúng tôi, (1) ……………………………………………….Trụ sở tại::…………………………………………………………………Điện thoại:………………….Fax:……………………………………Mã số thuế: …………………………………Mã ngân hàng phát hành: ………………...... (mã CIHO do NHNN cấp – 8 ký tự)Chấp thuận bảo lãnh thuế cho (2) ……………………………………………Địa chỉ: ………………………………………………………………Điện thoại:…………………………………… Fax: ……………………Mã số thuế: ……………………………………..Số đăng ký kinh doanh số: ………………. do ………., cấp ngày ……………….....Số Tài khoản: …………………………………………………………Người đại diện sử dụng bảo lãnh thuế hoặc nộp thuế (3)..………….........Địa chỉ: ……………………………………………………………………………Điện thoại:…………………………………… Fax: ……………………………..Mã số thuế: ……………………………………..Số đăng ký kinh doanh số: …………………. do ………….., cấp ngày …………Số tiền bảo lãnh: ……… (Bằng chữ: …………………………………) đểthực hiện nghĩa vụ nộp thuế.Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh:…………….ngày kể từ ngày ………/…/20… đến ngày ……../…./20…Chúng tôi cam kết không hủy ngang và khẳng định rằng:413 Quá thời hạn nộp thuế được bảo lãnh của từng tờ khai, nếu (2)……………/ (3)………………… không thực hiện / đại diện (2)…………….không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, (1) chúng tôi chịu trách nhiệm đến cùng(bao gồm cả trách nhiệm sau khi Hợp đồng cấp bảo lãnh giữa (1) ……. với (2)………. …………………. đã hết hiệu lực) đối với số tiền thuế được bảo lãnh đãđược sử dụng trong Thư bảo lãnh này mà (2)…………... /(3)…………….chưathanh toán / đại diện (2)…………….. chưa thanh toán đủ tiền số tiền thuế đượcbảo lãnh, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) và có trách nhiệm nộp đủ tiền thuế,tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) thay cho (2)………theo qui định của Luậtquản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và các vănbản hướng dẫn Luật về nghĩa vụ bảo lãnh.Trường hợp có hủy ngang (dừng sử dụng bảo lãnh), sau khi được cơ quanhải quan đồng ý chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm đến cùng cho đến khi sốtiền thuế được bảo lãnh, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) của các tờ khai sửdụng bảo lãnh chung này đã nộp đủ vào NSNN.Bảo lãnh này có giá trị hiệu lực từ ngày ……/……/…… đến ngày…./…/…, cho đến khi số tiền thuế được bảo lãnh, tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có) tạicác tờ khai được sử dụng tại thư bảo lãnh này đã nộp hết vào NSNN.Thư bảo lãnh thuế này được chi phối và giải thích theo pháp luật ViệtNam.Thư bảo lãnh thuế có giá trị 01 (một) bản chính duy nhất và không có giátrị chuyển nhượng.Trân trọng!TÊN TỔ CHỨC BẢO LÃNH (1) CHI NHÁNH ……………………………… (Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú : (1): Tên tổ chức bảo lãnh(2): Tên người nộp thuế (3): Tên tổ chức, cá nhân đại diện cho người nộp thuế. Trong trường hợp được sử dụng bảo lãnh thì phải khai báo trong hệ thống của hải quan trước khi khai báo tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu.414