Mẫu số 06/PGKQKT/GSQL PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

5588 470 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 06/PGKQKT/GSQL PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

HẢI QUAN VIỆT NAM PHIẾU GHI KẾT QUẢ KIỂM TRA Mẫu số 06/PGKQKT/GSQL(Dùng cho công chức hải quan)Chi cục Hải quan: Số tờ khai: Ngày, giờ đăng ký:Chi cục Hải quan cửa khẩu:Hình thức, mức độ kiểm tra hải quan: Kiểm tra chi tiết Kiểm tra qua máy soi Kiểm tra thủ côngI. KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠ1. Thời gian kiểm tra: Từ giờ, ngày đến giờ, ngày 3. Kết quả kiểm tra:4. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục (Ký tên, đóng dấu công chức)II. KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓAA. Kiểm tra qua máy soi/cân/thiết bị khácB. Kiểm tra thủ công2. Kết quả kiểm tra: 2. Kết quả kiểm tra:3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra 3. Đề xuất kết quả xử lý kiểm tra4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức) 4. Công chức kiểm tra (ký tên, đóng dấu công chức)5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục 5. Ý kiến Lãnh đạo Chi cục (Ký tên, đóng dấu công chức)(Ký tên, đóng dấu công chức)2. Công chức kiểm tra(ký tên, đóng dấu công chức)1. Thời gian kiểm tra: Từ giờ, ngày đến giờ, ngày 1. Thời gian kiểm tra: Từ giờ, ngày đến giờ, ngày Đại diện người khai hải quan(ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số 06/PGKQKT/GSQLI. KIỂM TRA CHI TIẾT HỒ SƠ(Ký tên, đóng dấu công chức)II. KIỂM TRA THỰC TẾ HÀNG HÓAB. Kiểm tra thủ công(Ký tên, đóng dấu công chức)2. Công chức kiểm tra(ký tên, đóng dấu công chức)