Mẫu số 06/2015-KTSTQ THÔNG BÁO Về Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

283 6 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 06/2015-KTSTQ THÔNG BÁO Về Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 06/2015-KTSTQTÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …/TB-Cơ quan ban hành VB …, ngày … tháng … năm …THÔNG BÁO Về Kết quả kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan1. Căn cứ pháp lý:Thực hiện Quyết định số .......... ngày .................của......................... vềviệc kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan Hải quan đối với………(1).........................................................................................................Mã số thuế: …………Địa chỉ..............................................................................(Người ký quyết định kiểm tra)………thông báo kết quả kiểm tra sau thông quan, nhưsau:2. Phạm vi kiểm tra: (2)3. Nội dung kiểm tra: (3)4. Ý kiến của người khai hải quan được kiểm tra:(4)5. Kết quả kiểm tra:- Kết quả về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;- Kết quả về từng vi phạm, mức độ vi phạm của người khai hải quan (nếu có);- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng;- Kiến nghị về biện pháp xử lý.Hồ sơ, tài liệu kèm Thông báo này gồm:1) ..............................................................................................................................2) ..............................................................................................................................…......(1).............. có trách nhiệm rà soát các sai phạm tương tự trong thời gian…..và đối chiếu với kết quả kiểm tra…… để nộp đủ thuế vào ngân sách Nhà nước. Nơi nhận:- Tên người khai hải quan được kiểm tra(1);- Cục KTSTQ ( thay báo cáo);- Lưu: VT, KTSTQ. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1) Tên người khai hải quan- Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân đượcchủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.454 (2) Ghi phạm vi về lĩnh vực kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra về trị giá…); phạm vi về thời gian kiểm tra (ví dụ: Hồ sơ hảiquan từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …)…(3) Ghi những nội dung đã kiểm tra và kết quả kiểm tra.(4) Ghi những ý kiến người khai hải quan đã thống nhất và những ý kiến người khai hải quan chưa thống nhất với (Tênđơn vị kiểm tra) nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật mà người khai hải quan chưa thống nhất).455