Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KHÔNG THU THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

10819 1254 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNK CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KHÔNG THU THUẾ (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 05/CVĐNKTT/TXNKTÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN…………………….-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số:…………. …………, ngày ….. tháng ….. năm …….CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KHÔNG THU THUẾKính gửi: …………………………….(tên cơ quan có thẩm quyền)……………1. Thông tin về tổ chức/cá nhân đề nghị không thu thuếTên người nộp thuế .......................................................................................................................Mã số thuế: □□□□□□□□□□ □□□CMND/Hộ chiếu số:……………. Ngày cấp…./…/…… Nơi cấp: ....................................................Địa chỉ: ...........................................................................................................................................Quận/huyện:…………………………………..Tỉnh/thành phố: .........................................................Điện thoại: …………………………..Fax:………………… Email: ....................................................Tên đại lý hải quan (nộp thuế theo ủy quyền): ...............................................................................Mã số thuế: □□□□□□□□□□ □□□Địa chỉ: ...........................................................................................................................................Quận/huyện: …………………………..Tỉnh/thành phố: ...................................................................Điện thoại: ……………………………..Fax:…………………. Email: ...............................................Hợp đồng đại lý hải quan số: ……………….ngày ..........................................................................2. Thông tin về hàng hóa đề nghị không thu thuế3.1. Số tờ khai: ……………….Ngày ….tháng …..năm …..Nơi đăng ký tờ khai: ........................... Tên hàng: .......................................................................................................................................Số lượng: .......................................................................................................................................Trị giá: ............................................................................................................................................3.1. Thực hiện thanh toán qua Ngân hàng:□ Có, số chứng từ thanh toán ........................................................................................................□ Không.3.2. Hàng hóa chưa qua quá trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng□ Có□ Không3. Thông tin về số tiền thuế đề nghị không thuĐơn vị: đồngSTT LOẠI THUẾ Số tiền đề nghị không thu1 Thuế xuất khẩu2 Thuế nhập khẩu 3 Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp4 Thuế tiêu thụ đặc biệt5 Thuế bảo vệ môi trường6 Thuế GTGTTổng cộng(Bằng chữ)4. Lý do đề nghị không thu thuế: ................................................................................................5. Hồ sơ, tài liệu kèm theo:- ......................................................................................................... : 01 bản chụp/01 bản chính;- ......................................................................................................... : 01 bản chụp/01 bản chính;- ......................................................................................................... : 01 bản chụp/01 bản chính.Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ HẢI QUANHọ và tên: ……………………..Chứng chỉ hành nghề số: ………..NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦANGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu(nếu có)