Mẫu số 05/2015-KTSTQ BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

404 12 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 05/2015-KTSTQ BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 05/2015-KTSTQTÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…, ngày … tháng … năm … BẢN KẾT LUẬN KIỂM TRA SAU THÔNG QUAN TẠI TRỤ SỞ NGƯỜI KHAI HẢI QUAN1. Phần mở đầu:Căn cứ pháp lý: Thực hiện Quyết định số........ngày..........của......................về việc kiểm tra sau thôngquan tại trụ sở.....................(1).....................mã sốthuế: .....................................................Địachỉ:...............................................................................................................................Từ ngày …/…/… đến ngày …/…/.....................................................................................Người ban hành quyết định kiểm tra.........(2) ......lập bản kết luận kết quả kiểm tra sauthông quan như sau:2. Phạm vi kiểm tra: (3)3. Nội dung kiểm tra: (4)4. Ý kiến của người khai hải quan được kiểm tra: (5)5. Kết luận:- Kết luận về từng nội dung đã tiến hành kiểm tra;- Kết luận về từng vi phạm, mức độ vi phạm của người khai hải quan (nếu có);- Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng;- Kiến nghị của đoàn kiểm tra về biện pháp xử lý.Hồ sơ, tài liệu kèm kết luận này gồm:1)....................................................................................................................................2)................................................................................................................................... Nơi nhận:- Người khai hải quan được kiểm tra;- Lưu; VT, KTSTQ.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1): Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhânđược chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.(2) Người ban hành quyết định kiểm tra: Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục KTSTQ, Cụctrưởng Cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ (trong trường hợp được ủy quyền).(3) Ghi phạm vi về lĩnh vực kiểm tra (ví dụ: Kiểm tra về trị giá…); phạm vi về thời gian kiểm tra (ví dụ: Hồ sơlàm thủ tục hải quan từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …); phạm vi đối tượng kiểm tra.(4) Ghi những nội dung đã kiểm tra và kết quả kiểm tra.(5) Ghi những ý kiến người khai hải quan đã thống nhất và những ý kiến người khai hải quan chưa thống nhất vớiđoàn kiểm tra (nêu rõ lý do, căn cứ pháp luật mà công ty chưa thống nhất).453