Mẫu số 04/HTK/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

13888 1370 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 04/HTK/GSQL ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 04/HTK/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc…….., ngày … tháng … năm ….ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY TỜ KHAI           !"    #  $%  &'  $      !"  ()&*#&+#,-.//0&1!"234/56748()/7&*2#/56798:(;0&).1<9)&'$;&=1!>"&'$?+@A()$&,BCDE$FGH&4IJK&($L*MN*$L*?%9)&'$O$P&&'$&N11<!=(&P;$0&&PME!Q$R&S;E---------------------------------------- GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 2T/JU564>O4AV