Mẫu số 04/DKNT-SXXK/TXNK BẢN KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỜI HẠN NỘP THUẾ 275 NGÀY (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

203 14 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 04/DKNT-SXXK/TXNK BẢN KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỜI HẠN NỘP THUẾ 275 NGÀY (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 04/DKNT-SXXK/TXNK TÊN TỔ CHỨC/DOANHNGHIỆPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢN KÊ KHAI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG THỜI HẠN NỘP THUẾ 275 NGÀY(Theo quy định tại khoản ... Điều .... Thông tư số ..../2015/TT-BTC)Kính gửi: Chi cục Hải quan…… thuộc Cục Hải quan……..I. Thông tin đơn vị kê khai:1. Tên doanh nghiệp/tổ chức:……………- Là doanh nghiệp/tổ chức nhập khẩu NLVT và SXXK - Là doanh nghiệp/tổ chức nhận nhập khẩu ủy thác NLVL; hoặc nhập khẩu NLVT để cung ứng (không SXXK)- Là doanh nghiệp/tổ chức ủy thác nhập khẩu NLVT; hoặc nhận NLVT do công ty mẹ hoặc công ty thành viên cung ứng để SXXK2. Mã số thuế:……………3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………4. Ngành nghề sản xuất (ghi theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đầu tư/giấy phép đầu tư):………………………………………………………………………………….II. Nội dung kê khai:1. Về cơ sở sản xuất:a) Có quyền sử dụng hợp pháp cơ sở sản xuất (CSSX) trên lãnh thổ Việt Nam phù hợpđể sản xuất hàng xuất khẩu từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu như sau:- Số lượng CSSX:……..- Địa chỉ CSSX 1:…… có quyền sử dụng Đi thuê- Địa chỉ CSSX 2:…… có quyền sử dụng Đi thuê- Địa chỉ CSSX...:…… có quyền sử dụng Đi thuêb) Cơ sở sản xuất trên phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóaxuất khẩu thuộc ngành hàng (tích vào ô tương ứng với ngành hàng):o Da giày: o May mặc: o Điện tử, điện lạnh: 409 o Chế biến thực phẩm: o Cơ khí: o Gỗ: o Nhựa: o Nông sản: o Loại khác: c) Tình hình nhân lực:- Bộ phận quản lý:……………Người;- Số lượng công nhân:………..Người.d) Số lượng máy móc, dây chuyền trang thiết bị (đề nghị nêu cụ thể):- ………………………………………………………………………………..- ………………………………………………………………………………..- ……………………………………………………………………………….e) Năng lực sản xuất: Đề nghị cho biết năng lực sản xuất sản phẩm xuất khẩu từ nguyên liệu nhập khẩu tối đa trong 1 năm: …………………… sản phẩm/năm2. Về tuân thủ pháp luật:Trong vòng 730 ngày tính đến ngày cung cấp thông tin (tích vào ô tương ứng có/không):- Bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế:Có Không- Bị xử phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế:Có Không- Bị các cơ quan quản lý nhà nước xử phạt vi phạm trong lĩnh vực kế toán:Có Không3. Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Có Không - Hình thức thanh toán:+ Thanh toán ngay khi nhận hàng + Thanh toán trả chậm Tổ chức/Doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung kê khaitrên. Trường hợp có thay đổi các thông tin trên, Tổ chức/Doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khaibổ sung.Nơi nhận:- ……NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA TỔ CHỨC/DOANH NGHIỆP(Ký tên, đóng dấu)410