Mẫu số 04/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

872 5 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 04/2015-KTSTQ QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quan (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số: 04/2015-KTSTQTÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊNTÊN ĐƠN VỊ BAN HÀNH VĂN BẢNCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /QĐ-Cơ quan ban hành VB …, ngày … tháng … năm … QUYẾT ĐỊNHVề việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thông quanTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN/CỤC TRƯỞNG CỤCKTSTQ/ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN …/CHI CỤC TRƯỞNG CHICỤC ……Căn cứ Luật……………………………………………………………………………………………………………………………Căn cứ Nghị định ………………………………………………………………………………………………………………Căn cứ Thông tư ……………………………………………………………………………………………………………………Xét đề nghị tại ... ....ngày .......... của ...........về việc gia hạn thời gian kiểm tra sau thôngquan tại trụ sở …………………………(1)………………………………………….....……;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Gia hạn thời gian kiểm tra nêu tại Điều................................Quyết địnhsố..........ngày.................................của.......................................................................như sau:Thời gian gia hạn kiểm tra là................................ (bằng chữ) ngày làm việc, kể từngày.....................................................................................................................Điều 2. Giữ nguyên các nội dung khác của điều … và các điều khác tại Quyếtđịnh số ...........ngày ...........của …………………………………………....... Điều 3. Đoàn kiểm tra, Thủ trưởng đơn vị triển khai thực hiện kiểm tra(2) và...... (3)................................ .…………………có trách nhiệm thực hiện Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3 ;- Lưu: VT, Tên đơn vị.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1): Trường hợp KTSTQ tại trụ sở cơ quan hải quan: Ghi rõ tên cơ quan hải quan; Trường hợp KTSTQ tại trụ sởngười khai hải quan: Ghi rõ tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức,cá nhân được chủ hàng hóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan. (2) Cục trưởng Cục KTSTQ hoặc Chi cục trưởng Chi cục KTSTQ (trong trường hợp quyết định kiểm tra tại trụsở người khai hải quan do Tổng cục trưởng TCHQ hoặc Cục trưởng cục HQ ban hành). (3) Tên người khai hải quan – Tên chủ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan, tên tổ chức, cá nhân được chủ hànghóa ủy quyền thực hiện thủ tục hải quan.452