Mẫu số 04 Kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016) Lưu

70 4 18/08/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 04 Kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 04TÊN CƠ QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ………….V/v kết nối với Cổng thông tintờ khai hải quan điện tử………, ngày …… tháng …… năm …………. Kính gửi: Tổng cục Hải quan1. Cơ quan đề nghị:Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Fax Đầu mối liên hệ Tên người liên hệ Điện thoại Thư điện tử 2. Nội dung đề nghị: (Chọn một trong hai nội dung sau)□ Kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.□ Dừng kết nối với Cổng thông tin tờ khai hải quan điện tử.3. Thông tin về hệ thống tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan điện tử: (Kê khai trong trường hợp đăng ký kết nối)- Địa điểm triển khai: ………………………………………………………………………………..- Nội dung của chứng thư số áp dụng cho hệ thống:+ Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số: …………………………………………….+ Cơ quan, tổ chức được cấp chứng thư số: …………………………………………………….+ Số hiệu của chứng thư số: ……………………………………………………………………….+ Thời hạn có hiệu lực của chứng thư số: ………………………………………………………..+ Dữ liệu để kiểm tra chữ ký số: 4. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau)□ Nhận văn bản giấy□ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: ……………………………………………………Trân trọng./. Ký tên và đóng dấu