Mẫu số 04 Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu đưa vào, đưa ra kho bảo thuế theo quý (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

159 1 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang xls
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 04 Báo cáo tình hình sử dụng nguyên liệu đưa vào, đưa ra kho bảo thuế theo quý (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 4 BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO BẢO THUẾKỳ báo cáo: Quý….. Năm…..Tên, mã số tổ chức, cá nhân:…………Địa chỉ:……..Đơn vị Hải quan làm thủ tục:…STT Mã HS(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)1 Nguyên liệu 12 Nguyên liệu 23 Vật liệu 14 Vật liệu 2Ngày…..tháng….nămNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên)Tên nguyên liệu, vật liệu Đơn vị tínhLượng NL, VT tồn kho đầu kỳLượng NL, VT nhập kho trong kỳLượng NL,VT xuất kho trong kỳLượng NL, VT tồn kho cuối kỳ Mẫu số 4 BẢNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐƯA VÀO, ĐƯA RA KHO BẢO THUẾKỳ báo cáo: Quý….. Năm…..(9) (10)Ngày…..tháng….nămNGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN(Ký, ghi rõ họ tên)Lượng NL, VT dự kiến nhập kho trong kỳ tớiLượng NL, VT dự kiến sử dụng trong kỳ tới