Mẫu số 03/QĐĐCT/TXNK QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thuế (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

56 2 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 03/QĐĐCT/TXNK QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thuế (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 03/QĐĐCT/TXNK TỔNG CỤC/CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCỤC/ CHI CỤC …………....Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố:….…. /QĐ…………. …….…, ngày …… tháng … năm ……QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh thuế (Áp dụng cho trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa, thay đổi mục đích sử dụng)TÊN CƠ QUAN HẢI QUAN CÓ THẨM QUYỀN……………Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày20 tháng 11 năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế vàLuật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư hướng dẫnLuật;Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14tháng 6 năm 2005; Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 6năm 2008; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm2008; Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm2010; và Nghị định, Thông tư quy định chi tiết thi hành các Luật này;Căn cứ thủ tục thẩm quyền giải quyết (1)…… quy định tại Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hảiquan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;;Xét hồ sơ đề nghị của (2)…… và đề xuất (3).……. về việc chuyển (1)………..hàng hóa nhập khẩu, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Điều chỉnh giảm tiền thuế của tờ khai số: (4) …., của người nộpthuế (2)……. mã số thuế:….., địa chỉ........ tương ứng với số hàng hóa (1)…… đãđược kê khai trên tờ khai số: (5) …. ngày... tháng ...năm…, mở tại: (6)… , loạihình (7)….. ; cụ thể số thuế điều chỉnh giảm như sau:STT Nội dung Số tiền thuếĐơn vị tính : đồng1 Thuế xuất khẩu 2 Thuế nhập khẩu 407 3 Thuế GTGT 4 ……Tổng cộng:Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) Trưởngphòng/Đội trưởng (3) ..… và (2)….…chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:- Như Điều 2;- Lưu: VT, hồ sơ gốc.THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN HẢI QUAN CÓ THẨM QUYỀN(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)Ghi chú: (1) Chuyển tiêu thụ nội địa/ thay đổi mục đích sử dụng;(2) Tổ chức, cá nhân nộp thuế đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu;(3) Đơn vị tham mưu, nghiệp vụ liên quan thuộc cấp có thẩm quyền ra quyết định;(4) Tờ khai hải quan cũ;(5)Tờ khai hải quan mới;(6)Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai mới;(7)Loại hình XNK theo tờ khai mới.408