Mẫu số 03/KBS/GSQL KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

27036 2660 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 03/KBS/GSQL KHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 03/KBS/GSQLKHAI BỔ SUNG VỀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUA- PHẦN DÀNH CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN1. Người khai hải quan: 2. Mã số thuế: 3. Khai bổ sung cho Tờ khai hải quan số……………………, ngày…………:4. Các nội dung bổ sung:STT Nội dung đã khai Nội dung bổ sung Lý do123456789105. Chứng từ kèm theo …, ngày…tháng… năm…NGƯỜI KHAI HẢI QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)360 B- PHẦN DÀNH CHO KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN HẢIQUAN1- Thời gian tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung (ngày, giờ): Cán bộ tiếp nhận:2- Kết quả kiểm tra nội dung khai bổ sung:Ý kiến đề xuất của cán bộ tiếp nhận Ý kiến phê duyệt của Chi cục trưởng…, ngày…tháng… năm…CÁN BỘ TIẾP NHẬN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)…, ngày…tháng… năm…CHI CỤC TRƯỞNG(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)(Ghi rõ chấp nhận/không chấp nhận nội dung khai bổ sung. Ký ghi rõ họ tên, đóngdấu công chức)-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chú ý: - Mục Nội dung đã khai và Nội dung khai bổ sung chỉ ghi những nội dung liên quan đến khai bổ sung.- Mẫu này sử dụng cho 01 tờ khai hải quan.361