Mẫu số 03 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018) Lưu

357 4 14/10/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 03 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU SẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 03BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀNTHÔNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: /GP-BTTTT Hà Nội, ngày .... tháng .... năm ........ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨUSẢN PHẨM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG(Có giá trị đến hết ngày ... tháng ... năm .....)BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG- Căn cứ Luật an toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;- Căn cứ Luật quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;- Căn cứ Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;- Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;- Căn cứ Nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;- Căn cứ Thông tư số /2018/TT-BTTTT ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;- Xét Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng ngày ... tháng ... năm .... của (tên doanh nghiệp);- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thông tin,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Cho phép (tên doanh nghiệp), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ..., Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng số ... do Bộtrưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày ... tháng ... năm ..., được nhập khẩu (các) sản phẩm an toàn thông tin mạng sau đây:1. Tên sản phẩm: ............................................................................................................... 2. Ký hiệu: .......................................................................................................................... 3. Tính năng về an toàn thông tin: ..................................................................................... 4. Số lượng: ....................................................................................................................... 5. Hãng sản xuất: .............................................................................................................. 6. Mục đích nhập khẩu: ...................................................................................................... 7. Mã HS: ........................................................................................................................... (Trường hợp nhập khẩu nhiều loại sản phẩm thì ban hành danh mục kèm theo Giấy phép)Điều 2. (Tên doanh nghiệp) phải thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số /2018/TT-BTTTT ngày tháng năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm antoàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.Điều 3. Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến hết ngày... tháng ... năm ... ./. Nơi nhận:- Như Điều 1;- Bộ trưởng;- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);- …..BỘ TRƯỞNG