Mẫu số 03 Đơn đề nghị thành lập địa điểm (kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm làm thủ tục hải quan) (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

278 14 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 03 Đơn đề nghị thành lập địa điểm (kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm làm thủ tục hải quan) (Ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 03TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc…….., ngày … tháng … năm ….ĐƠN XIN THÀNH LẬP ……………… (1)Kính gửi:- Tổng cục Hải quan;- Cục Hải quan tỉnh, TP....1. Doanh nghiệp xin thành lập:- Tên doanh nghiệp : ............................ Mã sốthuế :...................................- Trụ sở chính tại : ...............................................- Số điện thoại : ............................. Số fax : ...........................................Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số :..... ngày...... tháng..... năm........;Cơ quan cấp : ......................................................Ngành nghề kinh doanh :..... (chỉ kê ngành nghề kinh doanh liên quan đếnđiều kiện thành lập địa điểm) .2. Xin thành lập (1) …… tại .................................................................3. Khu vực thành lập địa điểm có diện tích : ......... m2 .Tổng diện tích: ………………….m2, trong đó:- Diện tích nhà kho: …………m2;- Diện tích bãi : ........... m 2 .- Diện tích kho chứa tang vật (nếu có): …………m2;- Văn phòng làm việc của Hải quan kho : .............m2;- Các công trình phụ trợ (nếu có) …………… m24. Hồ sơ kèm theo đơn :- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 01 bản chụp; - Chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng kho, bãi : 01 bản chụp; - Sơ đồ thiết kế khu vực kho, bãi: 01 bản chụp;- …..Cam đoan các nội dung trên là đúng. Cam kết chấp hành và thực hiệnđúng các quy định pháp luật về hoạt động của …..(1).GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Ghi chú: (1) Ghi tên địa điểm đề nghị thành lập (địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểmtra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở nội địa, kho ngoại quan, kho hàng không kéo dài)464Mẫu 01/STD/KNQ