Mẫu số 03 Đăng ký sử dụng hình thức nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016) Lưu

96 5 18/08/2018 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 03 Đăng ký sử dụng hình thức nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử (Ban hành kèm theo Quyết định 33/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2016)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 03TÊN CƠ QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ………….V/v đăng ký sử dụng hìnhthức nhắn tin tra cứu thông tintờ khai hải quan điện tử………, ngày …… tháng …… năm …………. Kính gửi: Tổng cục Hải quan1. Cơ quan đề nghị:Tên cơ quan Địa chỉ Điện thoại Fax Đầu mối liên hệ Tên người liên hệ Điện thoại Thư điện tử 2. Nội dung đề nghị:a) Đăng ký sử dụng hình thức nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử của sốđiện thoại di động theo danh sách sau:STT Họ và tên Đơn vị Số ĐTDĐ tracứu thông tinThư điện tử Thời hạn sửdụng (tháng) b) Bổ sung thời hạn sử dụng hình thức nhắn tin tra cứu thông tin tờ khai hải quan điện tử của số điện thoại di động theo danh sách sau:STT Họ và tên Đơn vị Số ĐTDĐ tracứu thông tinThư điện tử Thời hạn sửdụng (tháng) c) Thu hồi hiệu lực sử dụng hình thức nhắn tin SMS của số điện thoại di động theo danh sách sau (dành cho cơ quan kiểm tra):STT Họ và tên Đơn vị Số ĐTDĐ tracứu thông tinThư điện tử Lý do thu hồi 3. Hình thức nhận văn bản trả lời: (Chọn một trong hai hình thức sau) □ Nhận văn bản giấy□ Nhận văn bản điện tử tại địa chỉ thư điện tử: …………………………………Trân trọng./. Ký tên và đóng dấu