Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Lưu

20851 2887 19/04/2018 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02/BKHĐ/GSQL BẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU (Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02/BKHĐ/GSQLTÊN DOANH NGHIỆPBẢNG KÊ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,NHẬP KHẨU1. Người bán:...(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)2. Người mua:....(ghi cụ thể tên, địa chỉ và mã số thuế nếu có)3. Danh mục hóa đơn thương mại:STT Số hóa đơn (InvoiceNo.)Ngày hóađơnTrị giá hóa đơn(nguyên tệ)Ghi chú12...Tổng trị giá hóa đơnĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)359