Mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK THÔNG BÁO Về việc nghi vấn trị giá khai báo (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính) Lưu

253 9 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK THÔNG BÁO Về việc nghi vấn trị giá khai báo (Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính)

Bình luận

Thông tin bài viết

Mẫu số 02A/TBNVTG/TXNK CC HI QUAN.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CHI CC HI QUAN.... Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: /TB-CCHQ... THÔNG BÁOVề việc nghi vấn trị giá khai báo Căn cứ Thông tư số 38/2015/2015 ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;Chi cục Hải quan .................... đã kiểm tra trị giá khai báo của hàng hoá xuấtkhẩu/nhập khẩu theo tờ khai .... số……ngày…. và có nghi vấn trị giá khai báo đốivới các mặt hàng như sau:STT Mã số Tên hàng(1) (2) (3)Chi Cục ….thông báo để quý Công ty nộp bổ sung các chứng từ, tài liệu cóliên quan để thực hiện quyền tham vấn hoặc nộp thuế theo trị giá khai báo. Nơi nhận: CHI CC TRƯ8NG- Công ty …; - Cục Hải quan…(để b/c, tổ chức tham vấn); - Lưu: VT, đơn vị soạn thảo viết tắt (3b).Ý KIẾN CỦA NGƯỜI KHAI HI QUAN !"#$%&'() *+,-. ,/,"#01,!.,,!2340 5,!15,2405